We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 23, 2009 | Press release
Haldex genomför nyemission om cirka 500 MSEK
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan

• Nyemission om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för Haldex aktieägare • Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större aktieägare • Nyemissionen kommer att förstärka bolagets kapitalbas samt säkerställa att Haldex har ett betryggande finansiellt och strategiskt handlingsutrymme • Aktieägare i Haldex har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie • Teckningskursen är 23 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 504 MSEK före emissionskostnader • Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 november 2009 och givet detta kommer teckningstiden att löpa från och med den 1 december till och med den 16 december 2009

Related Documents