We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 18, 2009 | Press release
Haldex nyemission fulltecknad

Det preliminära resultatet för Haldex ABs nyemission visar att cirka 21,6 miljoner aktier motsvarande cirka 98,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har cirka 27,0 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt. Nyemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Haldex att tillföras 504 MSEK före avdrag för emissionskostnader. ”Jag är mycket glad över det preliminära utfallet av emissionen som visar på ett starkt stöd från våra aktieägare. Nyemissionslikviden kommer att tillföra Haldex en finansiell och strategisk flexibilitet som krävs för att tillvarata de affärsmöjligheter och möta de utmaningar som kan uppstå i rådande marknadsläge”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef på Haldex AB. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas att distribueras omkring den 23 december 2009. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Genom nyemissionen ökar Haldex aktiekapital med 109 598 750 kronor till 221 079 850 kronor. Antalet aktier ökar med 21 919 750 till 44 215 970. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 23 december 2009. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX från och med den 29 december 2009. Aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 12 januari 2010. Finansiella och legala rådgivare Handelsbanken Capital Markets och SEB Enskilda är finansiella rådgivare och joint lead managers för nyemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Haldex. Informationen ovan är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2009 kl. 18.50. VIKTIG INFORMATION Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Haldex AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Haldex AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Haldex AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i slutet av november 2009, vilket prospekt bland annat kommer att innehålla räkenskaper samt information om Haldex AB (publ):s styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Related Documents