We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 20, 2009 | Annual Financial Statement
Helårsrapport 2008

• Omsättningen uppgick till 8 403 MSEK (7 940). Valutajusterat ökade omsättningen med 6 %. Orderingången uppgick till 7 923 MSEK (8 098). Valutajusterat var minskningen 3%.

• Resultat efter skatt var -43 MSEK (141). Resultat per aktie uppgick till -1:92 SEK (6:24).

• Rörelseresultat* och rörelsemarginal* uppgick till 250 MSEK (339) respektive 3,0% (4,3).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 857 MSEK (312) under perioden.

• Haldex har utvidgat sitt tidigare aviserade kostnadsreduktions-program där bland annat antalet anställda kommer att minska med cirka 1 500 personer, varav cirka 1 000 redan lämnat koncernen. I det utvidgade programmet ingår även strukturella åtgärder. Den årliga besparingen uppskattas till cirka 425 MSEK.

• Omstruktureringskostnaden för det utvidgade kostnads- reduktionsprogrammet beräknas till 150 MSEK, varav 85 MSEK har kostnadsförts under fjärde kvartalet, och resterande 65 MSEK kommer att belasta resultatet under det första kvartalet 2009. Under fjärde kvartalet kostnadsfördes ytterligare poster av engångskaraktär på 41 MSEK.

• Finansieringen har säkerställts genom att den syndikerade kreditfaciliteten på 250 MUSD har omförhandlats. Den outnyttjade kreditfaciliteten uppgår till 157 MUSD. Faciliteten förfaller 2012.

• Den 1 april fullföljde Haldex förvärvet av Concentric och integreringen ligger före tidsschemat.

• Haldex träffade en överenskommelse med Suzuki Metal Industry om att avyttra divisionen Garphyttan Wire. Kontantersättningen beräknas uppgå till 800 MSEK på skuldfri basis.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas ut för verksamhetsåret 2008.

• Mot bakgrund av den exceptionella osäkerheten på marknaden lämnar Haldex inga prognoser för 2009.


* Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK (289).

Related Documents