We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 24, 2009 | Press release
Kommuniké från extra bolagsstämma i Haldex den 24 november 2009
Vid Haldex extra bolagsstämma den 24 november 2009 godkändes styrelsens beslut den 22 oktober 2009 om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie i Haldex berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 23 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Haldex högst 504 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 21 919 750 nya aktier. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 27 november 2009. Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 1 december till och med den 16 december 2009, eller den senare dag som styrelsen beslutar. Tidplan för nyemissionen 25 november 2009 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen 27 november 2009 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen 27 november 2009 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 1–11 december 2009 Handel i teckningsrätter 1–16 december 2009 Teckningstid Teckningsåtaganden och emissionsgarantier Ett antal större aktieägare i Haldex, inklusive Investment AB Öresund, ODIN Fonder, AFA Försäkring, Göran Carlson genom hel- och delägda bolag, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Apoteket ABs Pensionsstiftelse, som tillsammans representerar cirka 38,9 procent av samtliga aktier och röster, 1) har uttalat att de stöder emissionen och har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andeler av emissionen. Därutöver har ett antal aktieägare, inklusive Investment AB Öresund, ODIN Fonder, Fjärde AP-fonden och Apotekets Pensionsstiftelse, garanterat att teckna ytterligare aktier motsvarande cirka 61,1 procent av emissionen. Sammanlagt har nämnda aktieägare således åtagit sig respektive garanterat att teckna aktier motsvarande 100 procent av emissionen. 1) Exklusive Haldex innehav av egna aktier. VIKTIG INFORMATION Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Haldex AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Haldex AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Haldex AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i slutet av november 2009, vilket prospekt bland annat kommer att innehålla räkenskaper samt information om Haldex AB (publ):s styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Related Documents