We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 16, 2009 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 16 april 2009

Utdelning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut någon vinst.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Göran Moberg, Anders Böös, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg samt valde Stefan Charette till ny styrelseledamot. Stämman utsåg Lars-Göran Moberg till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med oförändrade arvodesnivåer med ett sammanlagt belopp om 1 800 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Bolagsstämman valde även auktoriserade revisorn Cesar Moré från PricewaterhouseCoopers till revisorssuppleant.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2010 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Överlåtelse av egna aktier
Haldex innehar för närvarande 376 470 egna aktier i bolaget motsvarande cirka 1,7 % av samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2010, överlåta egna aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på Nasdaq OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutet om överlåtelse, och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stockholm den 16 april 2009
HALDEX AB
Styrelsen
Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 16 april 2009.

Related Documents