We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 12, 2010 | Press release
Årsstämma i Haldex AB (publ)
Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 kl 16:00 i Summits konferenslokaler, Grev Turegatan 30, Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast fredagen den 9 april 2010, helst före kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person-nummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genom¬förd per fredagen den 9 april 2010 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Per avstämningsdagen för stämman kommer det totala antalet aktier och röster i Haldex att uppgå till 44 215 970. Haldex innehar 376 470 egna aktier per den 12 mars 2010. Aktier som innehas av Haldex medför inte någon rösträtt på årsstämman. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Verkställande direktörens redogörelse. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; (b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2009; (c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Beslut om arvode till styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter). 11. Beslut om arvode till revisorerna. 12. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter). 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m. 15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2010). 17. Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier; (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv; (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs i anledning av det tidigare implementerade incitamentsprogrammet LTI 2007; (d) överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2007; samt (e) överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2010. 18. Stämmans avslutande. Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2009 föreslår att styrelsens ordförande Lars-Göran Moberg skall väljas till ordförande för årsstämman 2010. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (c) på dagordningen) Styrelsen föreslår att ingen vinst utdelas för räkenskapsåret 2009 och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning. Förslag till val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna (punkterna 9-13 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2009 utsågs i oktober 2009 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010: Stefan Dahlbo (Investment AB Öresund), Anders Algotsson (Afa Försäkring), Göran Carlson (Göran Carlson gm bolag) samt Martin Jonasson (Andra AP-fonden). Valberedningen, som vid utgången av februari 2010 representerade 23,51 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande: Antalet styrelseledamöter föreslås vara åtta stycken, utan suppleanter. Föreslås omval av styrelseledamöterna Lars-Göran Moberg, Anders Böös, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg samt nyval av Göran Carlson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Lars-Göran Moberg som styrelsens ordförande. Göran Carlson (född 1957) är civilekonom och MBA. Han har tidigare varit verksam som bl.a. distriktschef på Industrifinans AB, VD för Ur & Penn – Erling Persson AB, VD för c/o Departments & Stores AB och som grundare till den nya apotekskedjan Medstop AB. Bland styrelseuppdrag kan nämnas vice ordförande i Medstop AB och ledamot i Svenskt Tenn AB. Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2011 skall utgå enligt följande. Styrelsens ordförande skall erhålla 450.000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 175.000 kronor. Därutöver skall ersättning för utskottsarbete utgå enligt följande: Ordföranden i revisionsutskottet 100.000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50.000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50.000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25.000 kronor. Arvode till revisorerna avseende revisionsarbete och för övriga tjänster föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning. Konstaterades att bolagets revisorer Liselott Stenudd och Michael Bengtsson samt revisorssuppleanterna Christine Rankin Johansson och Ceasar Moré valts för tiden intill dess årsstämman 2010 hållits. Valberedningen föreslår omval av Michael Bengtsson och nyval av Ann-Christine Hägglund till revisorer samt omval av Christine Rankin Johansson och Ceasar Moré till revisorssuppleanter, samtliga verksamma vid PricewaterhouseCoopers, för tiden intill dess årsstämman 2014 hållits. Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 14 på dagordningen) Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande: 1. Valberedningen skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och skall baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag skall upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, skall den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. 2. För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning skall dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman 2011. Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen skall ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen. 3. Valberedningens uppdrag skall innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall), beslut om arvoden till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorerna samt därtill hörande frågor. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 på dagordningen) Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och skall vara baserad på prestation. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt skall vara maximerad till 30-50 procent av den fasta årslönen. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och skall vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen skall ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2010) (punkt 16 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett program till Haldex förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av att det tredje och sista möjliga tilldelningstillfället enligt Haldex nuvarande incitamentsprogram har inträffat föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2010”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner enligt nedan. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Haldex kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2010 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Haldex-aktier på marknaden. Tilldelning skall vara avhängig av bolagets rörelsemarginal, exklusive omstruktureringskostnader och engångskostnader/-intäkter från förvärv eller avyttringar, under räkenskapsåret 2010. LTI 2010 innebär vissa finansiella risker för Haldex till följd av eventuella förändringar i aktiekursen avseende Haldex-aktien under programmets löptid. För att kunna genomföra LTI 2010 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av Haldex-aktier under programmet, såsom aktieswap-avtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier samt emission av teckningsoptioner. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier under programmet skall ske tidigast 2013. Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen att säkra den finansiella risken och skyldigheten att leverera aktier till deltagare i programmet genom att föreslå att styrelsen bemyndigas att återköpa egna aktier enligt punkten 17(a) på dagordningen samt att årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2010 enligt punkten 17(e) på dagordningen. Med anledning av att LTI 2010 i princip inte förväntas medföra några initiala kostnader för sociala avgifter för Haldex, har styrelsen beslutat att för närvarande inte föreslå årsstämman att besluta om överlåtelse av egna aktier för täckande av kostnader för programmet, inklusive sociala avgifter. Styrelsen avser dock att i samband med leverans av aktier enligt programmet, föreslå årsstämmorna 2012 och/eller 2013 att överlåtelse av egna aktier skall kunna ske för täckande av kostnader, inklusive sociala avgifter. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2010, i huvudsak baserat på nedan angivna villkor och principer. 1. LTI 2010 skall omfatta cirka 25 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Haldex-koncernen. 2. Tilldelning av personaloptioner i en serie skall ske vederlagsfritt enligt beslut av styrelsen i anslutning till offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2010. 3. Tilldelning av personaloptioner skall förutsätta att deltagaren senast 60 kalenderdagar efter offentliggörande av Haldex delårsrapport för första kvartalet 2010 på marknaden har förvärvat ett antal Haldex-aktier som motsvarar 1/10 av det maximala antal personaloptioner som kan tilldelas deltagaren samt att deltagaren vid tilldelningstillfället inte har brutit mot åtagande att inte avyttra dessa aktier under en treårsperiod. 4. Tilldelning av personaloptioner är avhängig av bolagets rörelsemarginal, exklusive omstruktureringskostnader och engångskostnader/-intäkter från förvärv eller avyttringar, under räkenskapsåret 2010. 5. Totalt under programmet kan högst 350.000 personaloptioner tilldelas. Verkställande direktören skall tilldelas högst 60.000 personaloptioner, ledande befattningshavare skall tilldelas sammanlagt högst 100.000 personaloptioner och övriga nyckelpersoner skall tilldelas sammanlagt högst 190.000 personaloptioner. Styrelsen skall ha rätt att omfördela antalet optioner mellan de olika personalkategorierna (dock ej avseende verkställande direktören). 6. Personaloption skall kunna utnyttjas för förvärv av aktie under en period som börjar löpa 24 månader efter Tilldelningstidpunkten och som löper ut 36 månader efter Tilldelningstidpunkten. En förutsättning för att deltagare skall ha rätt att utnyttja personaloption är att denne (med vissa undantag) vid tidpunkten för utnyttjande är anställd inom Haldex-koncernen och inte har brutit mot åtagande att under en treårsperiod inte avyttra de aktier som berättigat till tilldelning av de optioner som utnyttjas. 7. Varje personaloption skall ge rätt att förvärva en Haldex-aktie för ett lösenpris motsvarande 110 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm för aktie i Haldex under en mätperiod motsvarande tio handelsdagar. Denna mätperiod infaller efter offentliggörandet av Haldex delårsrapport för första kvartalet 2010. 8. Styrelsen skall kunna besluta om förtida utnyttjande av personaloptionerna (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort antal aktier i Haldex att enligt tillämpliga regler skyldighet uppkommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förtida utnyttjande sker. 9. Antalet Haldex-aktier som skall kunna överlåtas till deltagare i LTI 2010 omräknas till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder. 10. Styrelsen skall besluta om de detaljerade villkoren för LTI 2010. Styrelsen skall ha rätt att göra avvikelser från eller justeringar av villkoren på grund av lokala regler och sedvänjor. Styrelsens förslag till beslut om införande av programmet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17 (a) på dagordningen) Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2010 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande: • förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm; • förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget; • förvärv av egna aktier skall ske kontant till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under (b) – (e) nedan och därmed dels ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, dels täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2007 och LTI 2010. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv (punkt 17 (b) på dagordningen) Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2010 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande: • överlåtelse av egna aktier får ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt; • överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; • högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas; • överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen; • betalning för de egna aktier som överlåts skall kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs i anledning av det tidigare implementerade incitamentsprogrammet LTI 2007 (punkt 17 (c) på dagordningen) Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2010 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande: • överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm; • högst 310 000 aktier får överlåtas; • överlåtelse av egna aktier skall ske kontant till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Anledningen till den förslagna överlåtelsen är att täcka kostnader inklusive sociala avgifter som kan uppkomma till följd av LTI 2007. Såväl de 376 470 egna aktier som per den 12 mars 2010 innehas av Haldex, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under (a) ovan, föreslås kunna överlåtas av ovan angiven anledning. Grunden för beräknande av överlåtelsepriset framgår av styrelsens ovan angivna förslag. Förslag till beslut om överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2007 (punkt 17 (d) på dagordningen) Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2010 beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande: • högst 240 000 aktier får överlåtas; • rätt att förvärva aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som omfattas av LTI 2007 (”Deltagarna”), med rätt för var och en av Deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2007; • Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i LTI 2007 uppfyllts; • aktierna skall överlåtas inom den tid och till det pris som framgår av villkoren för LTI 2007; • betalning för aktier skall erläggas inom tio bankdagar från det att Deltagare påkallat utnyttjande av de personaloptioner som berättigar till förvärv av aktierna; • det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till Deltagarna i LTI 2007 samt det pris till vilket dessa skall överlåtas kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för LTI 2007. Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2007. Såväl de 376 470 egna aktier som per den 12 mars 2010 innehas av Haldex, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under (a) ovan, föreslås kunna överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av ovan angiven anledning. Grunden för beräknande av överlåtelsepriset framgår av styrelsens ovan angivna förslag. Förslag till beslut om överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2010 (punkt 17 (e) på dagordningen) Styrelsen föreslår att Haldex årsstämma 2010 beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande: • högst 350 000 aktier får överlåtas; • rätt att förvärva aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som omfattas av LTI 2010 (”Nya Deltagarna”), med rätt för var och en av de Nya Deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2010; • De Nya Deltagarnas rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i LTI 2010 uppfyllts; • aktierna skall överlåtas inom den tid och till det pris som framgår av villkoren för LTI 2010; • betalning för aktierna skall erläggas inom tio bankdagar från det att var och en av de Nya Deltagarna påkallat utnyttjande av de personaloptioner som berättigar till förvärv av aktierna; • det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till de Nya Deltagarna i LTI 2010 samt det pris till vilket dessa skall överlåtas kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för LTI 2010. Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2010. Såväl de 376 470 egna aktier som per den 12 mars 2010 innehas av Haldex, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under (a) ovan, föreslås kunna överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av ovan angiven anledning. Grunden för beräknande av överlåtelsepriset framgår av styrelsens ovan angivna förslag. Beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 (a) – (c) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 (d) – (e) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.haldex.com från och med torsdagen den 1 april 2010 samt kommer att skickas till samtliga aktieägare. En kopia av styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 15, 16 och 17 (a) - (e) kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida www.haldex.com från och med torsdagen den 1 april 2010 och skickas till de aktieägare som så begär. En kopia av styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 16 och 17 (a) - (e) kommer vidare att skickas till samtliga aktieägare som anmält att de avser deltaga vid stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande enligt ovan samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Stockholm i mars 2010 Styrelsen HALDEX AB (publ)

Related Documents