We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 23, 2010 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT - JANUARI – MARS 2010

• Omsättningen uppgick till 1 600 MSEK (1 562). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 23% jämfört med samma period föregående år. • Resultatet efter skatt uppgick till 12 MSEK (-145). Resultat per aktie uppgick till 0:24 SEK (-4:22). • Under det första kvartalet ökade omsättningen valutajusterat med 15% jämfört med föregående kvartal. Ökningen noterades i samtliga divisioner och regioner. • Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 46 MSEK (-156) respektive 2,9% (-10,0). • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal uppgick till 76 MSEK (-48) respektive 4,8% (-3,4). • Koncernens nettoskuld uppgick till 977 MSEK ( 2 652), vilket är en minskning med 1 675 MSEK jämfört med samma period föregående år. • Haldex säkrade en order på fyrhjulsdriftsystem till Volvo Personvagnar. Ordern är en fortsättning på det existerande programmet för Volvo. Systemet är den femte generationen av Haldex-kopplingen. Produktionsstart 2012. (Publicerat i mars) VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar första kvartalet 2010 Haldex levererade ett starkt resultat under kvartalet. Det återspeglar en återhämtning i efterfrågan hos våra kunder från mycket låga nivåer. Högre tillverknings- och leveransvolymer inger förhoppningar om att det värsta nu är över för den globala fordonssektorn. Rörelsemarginalförbättringarna visar också att de kostnadsreduceringar vi genomfört ger ordentlig resultateffekt vid volymer som är väsentligt lägre än vad vi kan bedöma är normala. Förbättringstrenden har pågått under hela kvartalet och förstärktes påtagligt under mars månad. Glädjande är att alla våra divisioner erfarit förbättringar av både resultat och efterfrågan, vilket lovar gott inför framtiden. * Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Related Documents