We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2010 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010
  • Omsättningen uppgick till 3 394 MSEK (2 971). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 32% jämfört med samma period föregående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 46 MSEK (142). Resultat per aktie uppgick till 0:99 SEK (4:37).  Föregående års resultat justerat för avvecklad verksamhet uppgick till  -190 MSEK .
  • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal ökade starkt och uppgick till 194 MSEK (-93) respektive 5,7% (-3,4).
  • Kassaflödet var fortsatt starkt, och uppgick till 118 MSEK (-152), vilket minskade koncernens nettoskuld till 873 MSEK (1 848).
  • Kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter med en översyn av produktionsstrukturen i Nordamerika samt ytterligare personal-neddragningar inom vissa delar av CVS övriga verksamheter.

 Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I början av juli annonserade Haldex en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Leveranserna startar under andra kvartalet 2011.
  • Haldex Styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011.

 VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar andra kvartalet 2010:

 ”Haldex levererade ett starkt resultat även under årets andra kvartal. Den tydliga marknadsuppgången i slutet av första kvartalet i den globala fordonsindustrin har stabiliserats på en högre nivå. För vissa segment där Haldex är verksamt var återhämtningen mycket kraftig, om än från låga nivåer.”

”Den starka rörelsemarginalen under andra kvartalet, 6,5%, är den högsta marginalen på ett decennium. Resultattrenden är ett positivt bevis på att förändringsarbetet och kostnadsreduktionsprogrammet varit framgångsrika.”

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Related Documents