We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 21, 2010 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010
  • Omsättningen uppgick till 5 201 MSEK (4 237). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 36 % jämfört med samma period föregående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 80 MSEK (105). Resultat per aktie uppgick till 1:71 SEK (3:29). Resultat per aktie per 30 september 2009, beräknat med hänsyn till samma antal aktier som är utestående 2010, uppgår till 2:53. Föregående års resultat justerat för avvecklad verksamhet uppgick till -227 MSEK.
  • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal ökade starkt och uppgick till 331 MSEK (-155) respektive 6,4% (-2,6).
  • Kassaflödet var fortsatt starkt, och uppgick till 242 MSEK (690), vilket minskade koncernens nettoskuld till 721 MSEK (1 675). 
     
  • Haldex har fått en order på ett nytt fyrhjulsdriftssystem av en europeisk supersportbilstillverkare. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 100 MSEK under fem år.
  • I början av juli annonserade Haldex en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Leveranserna startar 2011.
  • Haldex styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman som äger rum den 8 juni 2011. Den interna uppdelningsprocessen pågår och fortskrider enligt plan (annonserat 16 juli).

 VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar tredje kvartalet 2010:

 ”Haldex levererade ett starkt  resultat under årets tredje  kvartal. Den tydliga marknadsuppgången under första halvåret fortsatte i tredje kvartalet vilket innebar en bättre försäljning under semesterperioden än normalt.

Den starka rörelsemarginalen i kvartalet på 7,6% är den högsta marginalen på ett decennium och innebär att koncernmålet på 7% uppnåddes.

Resultattrenden är ett positivt bevis på att förändringsarbetet och kostnads-reduktionsprogrammet varit framgångsrika.”

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och
   avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Related Documents