We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 15, 2010 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 15 april 2010

Utdelning Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut någon vinst. Styrelse och revisorer Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Göran Moberg, Anders Böös, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg samt beslutade om nyval av Göran Carlson. Bolagsstämman omvalde Lars-Göran Moberg till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med oförändrade arvodesnivåer med ett sammanlagt belopp om 1 975 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Bolagsstämman beslutade även om omval av Michael Bengtsson och nyval av Ann-Christine Hägglund till revisorer samt omval av Christine Rankin Johansson och Ceasar Moré till revisorssuppleanter, samtliga verksamma vid PricewaterhouseCoopers, för tiden intill dess årsstämman 2014 hållits. Valberedning Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2011 skall ha fyra ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Incitamentsprogram (LTI 2010) Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2010. En förutsättning för deltagande i programmet är att den anställde, på egen bekostnad, investerar i Haldex-aktier på börsen. Programmet skall omfatta cirka 25 ledande befattningshavare och nyckelpersoner som i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2010 tillsammans kan tilldelas maximalt 350 000 personaloptioner vederlagsfritt, envar berättigande till förvärv av en aktie i Haldex. Tilldelning av optioner förutsätter att ett visst förutbestämt prestationskrav relaterat till bolagets rörelsemarginal uppnåtts. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Haldex innehar för närvarande 376 470 egna aktier i bolaget motsvarande cirka 0,85% av samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2011, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att dels ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, dels täcka kostnader i samband med, och säkerställa leverans av aktier enligt, LTI 2007 och LTI 2010. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10% av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier i syfte att täcka vissa kostnader i anledning av LTI 2007 får ske på NASDAQ OMX Stockholm, med högst 310 000 aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av högst 240 000 egna aktier till deltagarna i LTI 2007 samt om överlåtelse av högst 350 000 egna aktier till deltagarna i LTI 2010, i båda fallen till det pris och i enlighet med de villkor som gäller för respektive program Stockholm den 15 april 2010 HALDEX AB Styrelsen Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 april 2010.

Related Documents