We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 5, 2011 | Press release
Årsstämma i Haldex AB (publ)
Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2011 kl 16.00 på IVA Conference Center, Grev Turegatan 16, Stockholm.


 

 

A.             RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 31 maj 2011,

dels   anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm, eller per telefon 08-545 049 50 eller per e-mail till info@haldex.com, senast tisdagen den 31 maj 2011. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 31 maj 2011 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.             ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Verkställande direktörens redogörelse.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om

(a)         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2010;

(c)         dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, inkluderande utdelning av aktierna i Concentric AB;

(d)        avstämningsdag för beslutad vinstutdelning.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 2. Beslut om arvode till styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).
 3. Beslut om arvode till revisorerna.
 4. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter (och i förekommande fall suppleanter).
 5. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m.
 6. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 7. Beslut om

(a)         bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier; samt

(b)        bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.

 1. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 2. Beslut om inlösen av aktier, innefattande

(a)         uppdelning av aktier;

(b)        minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier; samt

(c)         ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

 1. Beslut om minskning av reservfonden.
 2. Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2010 föreslår att Biörn Riese ska väljas till ordförande för årsstämman 2011.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2010 om 3 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår vidare att alla aktierna i det helägda dotterbolaget Concentric AB delas ut, varvid en aktie i Haldex berättigar till en aktie i Concentric AB.

Förslag till avstämningsdag avseende utdelning (punkt 8 (d) på dagordningen)

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslår styrelsen måndagen den 13 juni 2011. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 juni 2011.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen avseende utdelningen av aktierna i Concentric AB. Det är dock styrelsens avsikt att bestämma avstämningsdagen till måndagen den 13 juni 2011, varvid aktierna i Concentric AB avses att distribueras via Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 juni 2011.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna (punkterna 912 på dagordningen)

I enlighet med beslut av årsstämman 2010 utsågs i oktober 2010 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011: Stefan Charette (Investment AB Öresund), Anders Algotsson (Afa Försäkring), Göran Carlson (Göran Carlson gm bolag) och Björn Cederlund (Unionen). Valberedningen, som vid utgången av april 2011 representerade 24,95 % procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall och Anders Thelin. Vidare föreslås nyval av C S Patel och Magnus Johansson, vilka bedöms ge styrelsen ett värdefullt tillskott. Göran Carlson föreslås som bolagets ordförande. Anders Böös, Lars-Göran Moberg och Cecilia Vieweg har avböjt omval.

CS Patel har en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin som VD och koncernchef på Anand Automotive Ltd. Anand är en ledande indisk tillverkare av produkter och system till fordonsindustrin och omsätter ca $700M. CS arbetade tidigare på Ford Inc. i USA som verksamhetsanalytiker.

Magnus Johansson är Senior Vice President på SKF och sedan årsskiftet ansvarig för Group Demand Chain. Magnus har arbetat på SKF sedan 1981 i en rad ledande befattningar, bland annat som VD för SKF China Co Ltd. mellan 2005 - 2009 och därefter som Senior Vice President med ansvar för Group Business Development och Government Relations.

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2012 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 175 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå enligt följande: Ordföranden i revisionsutskottet100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman 2012. Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen ska ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen.

Valberedningens uppdrag ska innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor (i förekommande fall), beslut om arvoden till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorn samt därtill hörande frågor.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 30-50 procent av den fasta årslönen. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Förslag gällande bemyndiganden att förvärva och överlåta egna aktier (punkterna 15 (a)(b) på dagordningen)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15 (a) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

 • förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm;
 • förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget;
 • förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under 15 (b) nedan och därmed ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt därutöver framledes kunna täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2010.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv (punkt 15 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

 • överlåtelse av egna aktier får ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt;
 • överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
 • högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas;
 • överlåtelse av egna aktier ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen;
 • betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 (a) – (b) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om nedanstående ändringar av bolagsordningen, bl.a. i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011, anpassa bolagsordningen efter gjord omstrukturering samt att möjliggöra styrelsens förslag om inlösen av aktier.

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
§ 3.
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Landskrona, Skåne län.
§ 4.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiosju miljoner (57.000.000) kronor och högst tvåhundratjugoåtta miljoner (228.000.000) kronor. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 110.539.925 kronor och högst 442.159.700 kronor.
§ 5.
Antalet aktier skall vara lägst 11.400.000 och högst 45.600.000. Antalet aktier skall vara lägst 22.107.985 och högst 88.431.940.
§ 7.
För granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter. För granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.
§ 9.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10.
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Örebro eller Landskrona. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Landskrona.
§ 11, punkt 11
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter; Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;

Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag gällande inlösen av aktier (punkterna 17 (a)(c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av koncernens starka kassaflöde och balansräkning efter försäljningen av divisionen Traction Systems, att årsstämman fattar beslut om en obligatorisk inlösen av aktier, enligt vilket varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om 2,50 kronor per aktie, varav en aktie kommer att lösas in mot 30 kronor, varvid sammanlagt 1 326 479 100 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen att en fondemission genomförs genom överföring av 110 539 925 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 17 (a) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten 17 (b) nedan. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna ska vara den 4 juli 2011. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet utgivna aktier i bolaget att öka från 44 215 970 stycken till 88 431 940 stycken, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier (punkt 17 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 110 539 925 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 44 215 970 aktier för återbetalning till aktieägarna, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor efter genomförd uppdelning av aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten 17 (a) ovan benämns inlösenaktier i Euroclear-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten 17 (a) ovan skall vara den 4 juli 2011. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid skall vara omkring den 25 juli 2011.

För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 30 kronor, varav 27,50 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas därför uppgå till 1 326 479 100 kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat belopp om sammanlagt 1 215 939 175 kronor, varvid fritt eget kapital ska tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna ska erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna 17 (a) – (c).

Bolagets aktiekapital kommer genom minskning av aktiekapitalet enligt ovan att minska från 221 079 850 kronor till 110 539 925 kronor, fördelat på sammanlagt 44 215 970 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor.

Förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17 (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ökas med 110 539 925 kronor genom en fondemission, varvid 110 539 925 kronor tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagets aktiekapital kommer genom fondemission enligt ovan att öka från 110 539 925 kronor till 221 079 850 kronor, fördelat på sammanlagt 44 215 970 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 17 (a) – (c) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om minskning av reservfonden (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagets reservfond, som per den 31 december 2010 uppgick till 454 697 762 kronor, minskas med 454 697 762 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

C.             ÖVRIGT

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.haldex.com från och med onsdagen den 18 maj 2011 samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär. Kopior av styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.haldex.com från och med onsdagen den 18 maj 2011 och skickas till de aktieägare som så begär. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande enligt ovan samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Anette Sundin, Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 44 215 970. Haldex innehar 10 000 egna aktier per den 5 maj 2011. Aktier som innehas av Haldex medför inte någon rösträtt på årsstämman.

Stockholm i maj 2011
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Related Documents