We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 21, 2011 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011
Kv 2: Fortsatt starkt resultat med en rörelsemarginal om 6,4 %
  • Arbetet med att omstrukturera koncernen slutfördes under andra kvartalet. Kvarvarande verksamhet inom Haldex är divisionen Commercial Vehicle Systems.

Haldex Kvarvarande verksamhet:

  • Omsättningen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamhet till
    1 978 MSEK (1 858). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 19 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen, främst in OE segmentet, visar på en fortsatt solid underliggande efterfrågan på våra marknader.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamhet till 121 MSEK (73) respektive 6,1 % (3,9). Marginalerna fortsätter att förbättras tack vare högre volymer och den nya kostnadsstrukturen. I Nordamerika har vi nu avslutat arbetet med sammanslagningen av våra produktionsenheter och vi fortsätter förbättra produktiviteten globalt i våra fabriker.
  • Resultatet efter skatt uppgick för Haldex Kvarvarande verksamhet till
    83 MSEK (24). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 SEK (0:55).
Nyckeltal, Kvarvarande Verksamhet
MSEK
Jan-Jun
2011
Jan-Jun
2010
Apr-Jun 2011 Apr-Jun
2010
Omsättning 1 978 1 858 1 026 977
Rörelseresultat 121 73 66 43
Rörelsemarginal 6,1 3,9 6,4 4,4
Resultat efter skatt 83 24 45 15
Resultat per aktie 1,77 0,55 0,95 0,34

Koncernen totalt (inklusive avvecklade verksamheter*):

  • Omsättningen totalt för koncernen uppgick till 3 005 MSEK (3 394). Rörelseresultatet uppgick till 2 086 MSEK (137). Resultatet per aktie uppgick till 45:75 SEK (0:99).
  • Den 16 juni 2011 utsågs den nya ledningen. Jay C. Longbottom tillträdde som VD och koncernchef och Pramod Mistry tillträdde som ekonomi- och finansdirektör för Haldex AB. Verksamheten inom Haldex kommer att bedrivas inom två segment: Air Controls och Foundation Brake.

VD och koncernchef Jay C. Longbottom kommenterar andra kvartalet 2011:
”Haldex fortsatte att leverera starka resultat under andra kvartalet 2011 och rörelse-marginalen uppgick till 6,4 %. Återhämtningen på våra marknader fortsatte under kvartalet, i synnerhet i Nordamerika där industrin bibehåller en optimistisk syn i sina prognoser. Ökade försäljningsvolymer, en stark fabriksproduktivitet och den nya, mer effektiva kostnadsstrukturen bidrog till resultatet. Vår fokuserade strategi kommer att driva tillväxten i intäkter och i rörelsemarginal.

* Avvecklade verksamheter avser Hydraulics Systems Division och Traction Systems Division.

Inbjudan: Presskonferens kl 12.00 på Hotel Scandic Anglais. Internet: Presskonferensen webbsänds på: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/75mp0ars/
Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen. Önskar du delta i telefonkonferens, se detaljinformation i rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investerare/ Analytiker: Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör Tel: +46 (0) 703 81 16 10Kristina Brink, Informationschef, 46 (0) 705 90 91 40
Media: Andreas Richter, Informationsdirektör 46 (0) 418 47 61 20

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET torsdagen den 21 juli 2011.

Related Documents