We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 20, 2011 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011
Kv 3: Rörelsemarginalen upprätthållen

Haldexkoncernen (Kvarvarande verksamheter*) Juli – September 2011:

  • Omsättningen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 1 017 MSEK (977). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 12 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen var ungefär i samma nivå som under andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 65 MSEK (52) respektive 6,4 % (5,3). Rörelsemarginalen bibehölls på samma nivå som i andra kvartalet.
  • Resultat efter skatt uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 35 MSEK (-12). Resultat per aktie uppgick till 0:80 SEK (-0:27).
  • Haldex har påbörjat sammanslagningen av sin verksamhet i Brasilien och flyttar nuvarande tre verksamheter till en ny anläggning. Detta utgör en viktig plattform för framtida tillväxt.
  • Haldex har börjat leverera låsningsfria bromssystem till ledande busstillverkare i Kina.

Nyckeltal, Haldexkoncernen (Kvarvarande verksamheter)


MSEK
Jan–sept      
2011
Jan–sept      
2010
Juli–sept
2011
Juli–sept      
2010
Omsättning 2 995 2 835 1 017 977
Rörelseresultat 186 125 65 52
Rörelsemarginal 6,2 4,4 6,4 5,3
Resultat efter skatt 118 12 35 -12
Resultat per aktie 2:57 0:16 0:80 -0:27

VD och koncernchef Jay C. Longbottom kommenterar tredje kvartalet 2011:

”Försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet återspeglar en fortsatt stark OE produktion, särskilt i Nordamerika, och en stabil eftermarknad. Rörelsemarginalen bibehölls på de nivåer som uppnåddes under andra kvartalet. Fokuset på tillväxtmarknaderna understryks av försäljningstillväxten, nya ABS-kunder i Kina och den nya produktionsanläggningen i Brasilien. Kassaflödet förbättrades under kvartalet och bolaget kommer att fortsätta fokusera på att minska rörelsekapitalet. Resultatutvecklingen stöds framöver av verksamhetseffektiviseringar och den förbättrade kostnadsstukturen.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Haldex Kvarvarande verksamhet exkluderar de avyttrade enheterna Hydraulic Systems Division och Traction Systems Division.


Januari – September 2011

Haldex Kvarvarande verksamheter:

  • Omsättningen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 2 995 MSEK (2 835). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 16 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 186 MSEK (125) respektive 6,2 % (4,4).

  • Resultat efter skatt uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 118 MSEK (12). Resultat per aktie uppgick till 2:57 SEK (0:16).

Totala koncernen (inklusive avvecklade verksamheter**):

  • Omsättningen för Haldexkoncernen uppgick till 4 022 MSEK (5 201). Rörelseresultatet för Haldexkoncernen uppgick till 2 151 MSEK (210). Resultat per aktie uppgick till 46:44 SEK (1:71).
  • Efter bolagsstämmans beslut har intäkterna från försäljningen av Traction Systems delats ut till aktieägarna genom en aktieinlösen. Den 28 juli 2011 utbetalades inlösenbeloppet på 1 326 MSEK.

**Avvecklade verksamheter avser Hydraulic Systems Division och Traction Systems Division.

Kalender – kommande rapporteringstillfällen
Helårsrapport januari–december 2011                           15 februari 2012
Delårsrapport januari–mars 2012                                    24 april 2012


Inbjudan till presskonferens eller telefonkonferens
Press och analytiker är inbjudna till en presskonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Jay C. Longbottom, VD och koncernchef, och Pramod Mistry, ekonomi- och finansdirektör.

Datum/tid: Presskonferensen hålls på torsdagen den 20 oktober kl. 12.00 CET
Lokal: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. En salladslunch serveras kl. 11.30 CET.

Internet: Presskonferensen webbsänds på: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/vh2bmg84/

Telefonkonferenssamtal:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
USA: +1 866 458 40 87
Storbritannien: +44 203 043 24 36
Sverige: +46 8 505 598 53

Kontaktpersoner:
Investerare/analytiker
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 703 81 16 10
                               
Kristina Brink, Informationschef  
Tel: +46 (0) 705 90 91 40                 
Press
Andreas Richter, Informationsdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 61 20 

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala kommersiella fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.
Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET torsdagen den 20 oktober 2011.

Related Documents