We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 19, 2011 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011
 
  • Omsättningen uppgick till 1 609 MSEK (1 600). Justerat för valutakursför­änd­ringar och avyttringar ökade omsättningen med 26 % jämfört med samma period före­gående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 182 MSEK (12). Resultat per aktie upp­gick till 26:70 SEK (0:24).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 220 MSEK (46).
  • Justerat* rörelseresultat ökade starkt och upp­gick till 125 MSEK (47).  Den justerade* rörelsemarginalen fortsatte stärkas och  uppgick till 8,3% (3,6), vilket ligger över koncernmålet på 7%.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 230 MSEK (8). Koncer­nen har därmed en stark finansiell ställning med en nettofordran uppgå­ende till 604 MSEK (nettoskuld: 977).
  • Försäljningen av Traction Systems Division till BorgWarner Inc, en global un­derleveran­tör till for­donsindu­strin, slutfördes den 31 januari 2011. Köpeskillingen betalades kontant och uppgick till  1 425 MSEK på en kontant och skuldfri basis. Priset motsvarar nära 14 gånger historiskt resultat och bedöms maximera värdet för Haldex aktieägare. Transaktionen medför en realisationsvinst på  1 115 MSEK.
  • Som Haldex tidigare aviserat har styrelsen för avsikt att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 3 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010 och en extra överföring till aktieägarna via inlösen av aktier motsvarande 30 kronor per aktie. Detta motsvarar en utdelning och överföring till aktieägarna uppgående till 1 459 MSEK.
  • Såsom tidigare kommunicerats har styrelsen föreslagit  en uppdelning av bolaget så att Haldex aktieägare, istället för att inneha aktier i ett bolag,  kommer att inneha aktier i två separata bolag. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman som äger rum den 8 juni 2011 (publicerat 16 juli 2010).

* Exklusive Traction Systems Division, realisationsvinster, omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och    avskrivningar på för­värvsrelaterade övervärden.

 

VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar första kvartalet 2011

Under första kvartalet levererade Haldex återigen ett starkt resultat med en justerad marginal på 8,3% som återigen överstiger koncernmålet om 7%. Den goda efterfrågan från slutet av 2010 förstärktes ytterligare och har i kombination med den nya kostnadsstrukturen gett en bra resultateffekt.

Vi fortsatte det strukturella arbetet med Haldex-koncernen genom att avsluta avyttringen av Traction System Division med en realisationsvinst på 1 115 MSEK under kvartalet. Den stabila finansiella ställningen samt avyttringen av Traction möjliggör den föreslagna utdelningen och inlösen av aktier som innebär en utdelning och överföring till aktieägarna på drygt 1,4 miljarder kronor. Arbetet med att förbereda de två divisionerna till självständiga noterade bolag går enligt plan.

Related Documents