We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 1, 2011 | Press release
Haldex förvärvar egna aktier

Årsstämman 2010 i Haldex AB beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets optionsprogram. Haldex meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärv skall kunna ske från och med 1 mars 2011 till och med 13 maj 2011. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapporten, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Haldex AB ägde 376 470 egna aktier per den 22 februari  2011. Totala antalet aktier utgivna av Haldex är för närvarande 44 215 970 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 86 030.


Related Documents