We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 8, 2011 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 8 juni 2011
 

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om tre kronor per aktie med avstämningsdag den 13 juni 2011. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 16 juni 2011.

Bolagsstämman beslutade även att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Concentric AB ska delas ut, varvid varje aktie i Haldex AB ska medföra rätt till en aktie i Concentric AB. Avstämningsdag för utdelning av Concentric-aktierna har bestämts till den 13 juni 2011. Aktierna i Concentric AB distribueras av Euroclear Sweden AB och upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm den 16 juni 2011. För ytterligare information om Concentric AB hänvisas till det prospekt som upprättats i anledning av noteringen. Prospektet finns tillgängligt på Haldex AB:s hemsida, www.haldex.se.

Inlösenprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om obligatorisk inlösen av aktier innefattande s.k. aktiesplit, minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och fondemission. Beslutet innebär att varje aktie delas i två aktier (aktiesplit 2:1), varav en benämns inlösenaktie. Avstämningsdag för genomförande av uppdelning av aktierna är den 4 juli 2011. Inlösenaktien kommer, efter en tids handel på NASDAQ OMX Stockholm, att lösas in mot ett kontant belopp om 30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 25 juli 2011. För att återställa aktiekapitalet överförs slutligen medel från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla inlösenlikvid. För ytterligare information hänvisas till den informationsbroschyr som upprättats med anledning av inlösenförfarandet. Broschyren finns tillgänglig på Haldex AB:s hemsida, www.haldex.se.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall och Anders Thelin samt beslutade om nyval av CS Patel och Magnus Johansson. Bolagsstämman valde Göran Carlson till ny ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen ska utgå med oförändrade arvodesnivåer. Till ordföranden utgår 450 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 175 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2012 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att dels ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, dels täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2010. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.


Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna gjordes i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011, anpassa bolagsordningen efter gjord omstrukturering samt möjliggöra styrelsens förslag till inlösen av aktier.

Upplösning av reservfonden

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upplösa bolagets reservfond. Minskningen av reservfonden sker efter att Bolagsverket lämnat tillstånd.

Stockholm den 8 juni 2011
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

 

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på nästan 6,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 3 800 personer.

Related Documents