We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 20, 2012 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012
Kv 2: Starkt operativt kassaflöde och fortsatt stabil försäljning

Haldexkoncernen, april–juni 2012

  • Omsättningen uppgick till 1 065 MSEK jämfört med 1 026 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 1 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till
    60 MSEK (66) respektive 5,6 % (6,4). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 26 MSEK respektive 2,4 %.
  • Engångskostnader i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 34 MSEK. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med en årlig besparing på 35–40 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 33 MSEK (-22) under perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (45). Resultat per aktie uppgick till 0:14 SEK (0:95).
  • Haldex offentliggjorde en ny organisationsstruktur för att minska komplexiteten och optimera processerna samt att förbättra resultaten genom hela värdekedjan.
  • Bo Annvik är ny VD och koncernchef för Haldex från den 1 juli.

            Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan-juni
2012
Jan-juni
2011
April–juni
2012
April–juni
2011
Nettoomsättning 2 138 1 978 1 065 1 026
Rörelseresultat1) 124 121 60 66
Rörelseresultat 90 121 26 66
Rörelsemarginal, % 1) 5,8 6,1 5.6 6.4
Rörelsemarginal, % 4,2 6,1 2.4 6.4
Resultat efter skatt 41 83 7 45
Resultat per aktie, SEK 0:86 1:77 0:14 0:95

1)Exklusive omstruktureringskostnader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar andra kvartalet 2012:
"Under kvartalet upplevde Haldex en stabil försäljningsnivå i Nordamerika medan efterfrågan i Europa var något lägre på grund av den ekonomiska osäkerheten. Försäljningen i Asien var också något lägre på grund av minskad efterfrågan. Haldex levererade ett starkt kassaflöde under kvartalet. Det kostnadsreduktionsprogram som initierades under första kvartalet löper enligt plan och kommer att fortsätta under tredje kvartalet. Nu implementeras också på bästa sätt den nya organisationsstrukturen, som nyligen kommunicerades, ämnad att minska komplexitet, ytterligare optimera processer samt förbättra resultaten genom hela värdekedjan."

Kalender 2012
Kv 3: Delårsrapport januari–september                                      6 november, 2012
Kv 4: Delårsrapport januari–december                                        14 februari, 2013          

Inbjudan till telefonkonferens
Haldex inbjuder media och analytiker till en telefonkonferens i samband med företagets delårsrapport för andra kvartalet 2012. Bo Annvik, Haldex VD och koncernchef, samt Pramod Mistry, Haldex ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen kommer också att webbsändas.

Datum: Fredag den 20 juli, 2012
Tid: kl. 11.00

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
Sverige: + 46 8 505 598 53
Storbritannien: +44 203 043 2436
USA: +1 866 458 40 87

Internet:
Presskonferensen webbsänds på:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/h92vd6kf/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     

Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET fredagen den 20 juli 2012.

Related Documents