We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2012 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2012
Kv 1: Stark försäljning och stabilt kassaflöde

Haldexkoncernen, januari–mars 2012

  • Omsättningen uppgick till 1 073 MSEK jämfört med 952 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 10 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick till 64 MSEK (55) respektive 6,0 % (5,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 34 MSEK (38). Resultat per aktie uppgick till 0:72 SEK (0:82).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 65 MSEK (-109) under perioden.
  • Haldex fortsätter arbetet med att effektivisera sina processer och har inlett ett program med fokus på produktion, teknik, försäljning och administrativa funktioner. Engångskostnader för detta program beräknas att uppgå till cirka 60 MSEK med en årlig besparing om 35-40 MSEK. Kostnaderna för programmet kommer att belasta resultatet i kvartal 2 och 3, medan besparingarna börjar realiseras under den senare delen av året.

Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan-mar
2012
Jan-mar
2011
Nettoomsättning 1 073 952
Rörelseresultat 64 55
Rörelsemarginal 6,0 5,8
Resultat efter skatt 34* 38*
Resultat per aktie, SEK 0:72 0:82

* ”Poster som påverkar jämförbarhet”, beskrivs på sidan 6.

VD och koncernchef Ulf Ahlén kommenterar första kvartalet 2012:

"Rörelsemarginalen upprätthölls och kassaflödet låg i linje med rörelseresultatet. Försäljningen utvecklades på helt olika sätt i de olika regionerna. I Nordamerika hade vi en stark försäljning under kvartalet som låg i linje med förväntningarna och marknadsutvecklingen. I Europa utvecklades vår försäljning väl samtidigt som marknaden, som väntat, minskade. Oron finns fortfarande runt den europeiska marknadsutvecklingen och vi fortsätter att följa utvecklingen noga. Försäljningen började svagare i Sydamerika och Asien, men utvecklades bättre i slutet av kvartalet.
           Som en följd av tidigare års arbete med processoptimering, är Haldex idag en mer ”lean” och mer flexibel organisation, med förbättrade produktions- och affärsprocesser. Vi fortsätter nu våra ansträngningar och har inlett ett program med fokus på produktion, teknik, försäljning och administrativa funktioner."

Kalender 2012
Kv 2: Halvårsrapport januari–juni                                                20 juli
Kv 3: Delårsrapport januari–september                                      6 november

Inbjudan till telefonkonferens
Haldex inbjuder press och analytiker till en telefonkonferens i samband med företagets delårsrapport för första kvartalet 2012. Ulf Ahlén, Haldex VD och koncernchef, samt Pramod Mistry, Haldex ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen kommer också att webbsändas.

Datum: Onsdag den 25 april 2012
Tid: kl. 11.00

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon.

Telefonnummer:
Sverige: + 46 8 505 598 53
Storbritannien: +44 203 043 2436
Danmark: +45 369 541 87
USA: +1 866 458 40 87

Internet:
Presskonferensen webbsänds på:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/2tkm35jq/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com
www.haldex.com

 

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.
Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET onsdagen den 25 april 2012.

Related Documents