We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 6, 2012 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2012
Kv 3: Stabila marginaler trots lägre volymer

Haldexkoncernen, juli–september 2012

  • Omsättningen uppgick till 931 MSEK jämfört med 1 017 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 7 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 52 MSEK (65) respektive 5,6 % (6,4). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick inklusive omstruktureringskostnader till 32 MSEK respektive 3,4 %.
  • Engångskostnader i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 20 MSEK under tredje kvartalet. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med årsbesparingar på 35–40 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (35). Resultat per aktie uppgick till 0:23 SEK (0:80).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 55 MSEK (61) under perioden.
  • Haldex firar att man levererat 70 miljoner bromshävarmar.
  • I Brasilien ingick Haldex och Master ett samarbetsavtal i september.
  • Haldex tecknar globalt leveransavtal för Haldex Automatiska Bromshävarmar till ett värde av 350 MSEK under en femårsperiod.

            Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK jan–sept 2012 jan–sept 2011
juli–sept
2012

juli–sept
2011
Nettoomsättning 3 069 2 995 931 1 017
Rörelseresultat1) 176 186 52 65
Rörelseresultat 122 186 32 65
Rörelsemarginal, % 1) 5,7 6,2 5,6 6,4
Rörelsemarginal, % 4,0 6,2 3,4 6,4
Resultat efter skatt 53 118 12 35
Resultat per aktie, SEK 1:09 2:57 0:23 0:80

1)Exklusive omstruktureringskostnader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar tredje kvartalet 2012:

"Den ökade osäkerheten i den globala ekonomin var uppenbar under tredje kvartalet och vi upplevde en avmattning på våra slutmarknader, i synnerhet i Europa och i Nordamerika. En del av de stora OEM-tillverkarna minskade sina lager och nya fabriksnedläggningar komplicerade läget ytterligare. Mot bakgrund av de lägre volymerna har vi vidtagit åtgärder för att justera vår produktionskapacitet och hantera vår kapitalbas. Den nya och mindre komplexa funktionella organisationen har underlättat för oss att snabbt justera ned vår kostnadsbas och detta har resulterat i bra och stabila marginaler samt ett stabilt kassaflöde. Framöver förväntar vi oss att den svagare efterfrågan ska fortsätta under fjärde kvartalet och vi kommer att sträva efter att anpassa verksamheten efter efterfrågan så att vi upprätthåller ett bra kassaflöde. Vår starka position på eftermarknaden har en stabiliserande effekt på en svagare marknad."  

Kalender 2013
Kvartal 4: Helårsrapport januari–december 2012                          14 februari 2013           
Kvartal 1: Delårsrapport januari–mars 2013                                 25 april 2013    
Årsstämma                                                                               25 april 2013    

Inbjudan till presskonferens eller telefonkonferens
Media och analytiker är inbjudna till en presskonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Pramod Mistry, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas.

Datum/tid: Presskonferensen hålls på tisdagen den 6 november kl. 10.00 CET
Lokal: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Kaffe och smörgås serveras kl. 9.30 CET.

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:

Sverige: + 46 8 505 598 53
Storbritannien: +44 203 043 2436
USA: +1 866 458 40 87

Internet:

Presskonferensen webbsänds på:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/mg2sj6cf/


Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00 eller +46 (0) 703 81 16 10
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com

www.haldex.com

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET tisdagen den 6 november 2012.

Related Documents