We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 20, 2012 | Press release
Haldex förvärvar egna aktier
Årsstämman 2012 i Haldex AB beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets optionsprogram. Haldex meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärv skall kunna ske från och med 20 december 2012 till och med 21 februari 2013. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapporten, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Haldex AB ägde 0 egna aktier per den 20 december 2012. Totala antalet aktier utgivna av Haldex är för närvarande 44 215 970 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 260 800.

För vidare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef: 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2012 kl. 08:15

Related Documents