We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 15, 2012 | Annual Financial Statement
HALDEX HELÅRSRAPPORT 2011
Kv 4: Stabil försäljning och ett starkt kassaflöde

Haldexkoncernen (Kvarvarande verksamheter*) oktober–december 2011:

 • Omsättningen för Haldex Kvarvarande verksamheter uppgick till 1 035 MSEK jämfört med 875 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar ökade omsätt-ningen något jämfört med tredje kvartalet och har ökat 20 % jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under perioden och uppgick till 178 MSEK (13).
 • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till
  49 MSEK (38) respektive 4,8 % (4,3). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen föll något jämfört med tredje kvartalet främst beroende på kostnader i samband med den pågående konsolidering-en av verksamheten i Brasilien. Den underliggande marginalen låg i nivå med tredje kvartalet.
 • Resultatet efter skatt uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 24 MSEK (17). Resultat per aktie uppgick till 0:52 SEK (0:39).
 • På grund av vinstgeneringen och den starka balansräkningen avser styrelsen att föreslå en utdelning på 2:00 SEK per aktie, vilket är mer än policyn föreskriver.
 • I december undertecknade Haldex och Master Sistemas Automotivos Limita ett långsiktigt samarbetsavtal rörande samarbete kring tillverkning, försäljning och teknisk support av system för låsningsfria pneumatiska bromsar (ABS) till den kommersiella släpvagnsmarknaden i Brasilien. Den årliga släpvagnsproduktionen i Brasilien uppgår till 60 000 fordon.
 • Ulf Ahlén utsågs till tillförordnad VD och koncernchef för Haldex AB från 1 december 2011.

Nyckeltal, Haldexkoncernen (Kvarvarande verksamheter):

MSEK Jan–dec
2011
Jan–dec
2010
Okt–dec 2011 Okt–dec
2010
Nettoomsättning 4 030 3 710 1 035 875
Rörelseresultat 235 162   1) 49 38
Rörelsemarginal 5,8% 4,4%   1) 4,8% 4,3%
Resultat efter skatt 142 29 24 17
Resultat per aktie 3:08 0:55 0:52 0:39

1) Exklusive omstruktureringskostnader.

VD och koncernchef Ulf Ahlén kommenterar fjärde kvartalet 2011:

”Haldex stabila försäljningsutveckling under fjärde kvartalet återspeglar en fortsatt stark OE produktion, särskilt i Nordamerika. Nettoomsättningen uppgick valutajusterat till 1 035 MSEK fjärde kvartalet, vilket var en ökning med 20 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen bibehölls på de nivåer som uppnåddes under tredje kvartalet och kassaflödet var mycket starkt. Den förbättrade lönsamheten och starka kassaflödet har stärkt koncernens balansräkning, vilket känns tryggt i den osäkra makro-ekonomiska miljön.”

*Haldex Kvarvarande verksamheter exkluderar de avyttrade enheterna Hydraulic Systems Division och Traction Systems Division.

Januari–december 2011

Haldex Kvarvarande verksamheter:

 • Omsättningen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 4 030 MSEK (3 710). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 17 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 235 MSEK (162) respektive 5,8 % (4,4).

 • Resultatet efter skatt uppgick för Haldex Kvarvarande verksamheter till 142 MSEK (29). Resultat per aktie uppgick till 3:08 SEK (0:55).

Totala koncernen (inklusive avvecklade verksamheter**):

 • Omsättningen för Haldexkoncernen uppgick till 5 057 MSEK (6 906). Rörelseresultatet för Haldexkoncernen uppgick till 2 200 MSEK (282). Resultat per aktie uppgick till 46:94 SEK (2:87).
 • Efter bolagsstämmans beslut har intäkterna från försäljningen av Traction Systems delats ut till aktieägarna genom en aktieinlösen. Den 28 juli 2011 betalades inlösenbeloppet på 1 326 MSEK.

**Avvecklade verksamheter avser Hydraulic Systems Division och Traction Systems Division.

Kalender 2012

Årsredovisning 2011 (finns på www.haldex.com), 28 mars
Årsstämma kl. 16.00 i Landskrona, 18 april

Kv 1: Delårsrapport januari–mars, 25 april
Kv 2: Halvårsrapport januari–juni, 20 juli
Kv 3: Delårsrapport januari–oktober, 2 november

Inbjudan till telefonkonferens
Haldex inbjuder press och analytiker till en telefonkonferens i samband med företagets helårsrapport 2011. Ulf Ahlén, Haldex VD och koncernchef, samt Pramod Mistry, Haldex ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen kommer också att webbsändas.

Datum: Onsdag den 15 februari 2012
Tid: kl. 11.00

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
Sverige: + 46 8 505 598 53
Storbritannien: +44 203 043 2436
Danmark: +45 369 541 87
USA: +1 866 458 40 87


Internet:
Presentationen webbsänds på:
https://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/kamq900t/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned helårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com

www.haldex.com

                                  
Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET torsdagen den 15 februari 2012.

 

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den kommersiella globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.

Related Documents