We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 18, 2012 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma
 

Utdelning
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om två kronor per aktie med avstämningsdag den 23 april 2012. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 26 april 2012.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson och Arne Karlsson samt beslutade om nyval av Annika Sten Pärson. Bolagsstämman omvalde Göran Carlson som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med något höjda arvodesnivåer. Till ordföranden utgår 500 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 200 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2013 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, för att täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2010, samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Vidare får överlåtelse av 380 000 egna aktier ske över NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen, i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av LTI 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef, 46 (0) 418 476188 alt +46 (0)705 909140

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.
Informationen är sådan som Haldex AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012 kl. 19.00.

Related Documents