We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 19, 2013 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013
Kv 2: Rörelsemarginalen förbättrades till 7,1 %

Haldexkoncernen, april–juni 2013

  • Omsättningen uppgick till 1 067 MSEK jämfört med 1 065 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultat och rörelsemarginal exklusive engångsposter uppgick till 76 MSEK (60) respektive 7,1 % (5,6). Rörelseresultat och rörelsemarginal inklusive engångsposter uppgick till -44 MSEK (26) respektive -4,1 % (2,4).
  • Haldex stod värd för en kapitalmarknadsdag den 22 maj i Stockholm, där vd och koncernchef Bo Annvik berättade om företagets nya strategi och att Haldex finansiella mål är oförändrade.
  • I maj 2013 offentliggjorde Haldex ett globalt omstruktureringsprogram, som även innefattar förändringar av den europeiska verksamhetsstrukturen, med årsbesparingar på 100 MSEK. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 250 MSEK, varav 120 MSEK har kostnadsförts i andra kvartalet.
  • Resultat efter skatt uppgick till -48 MSEK (8). Resultat per aktie uppgick till -1:09 SEK (0:16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 MSEK (33). Kassaflödet påverkades negativt under kvartalet med 23 MSEK på grund av de pågående omstruktureringsprogrammen.
  • Förändringar i Haldex koncernledning: Staffan Olsson har utsetts till Senior Vice President, Global Operations, med verkan från senast den 1 januari 2014.
  • Haldex tar ytterligare ett steg mot att stärka och utveckla Haldex CSR (Corporate Social Responsibility) genom att skapa en stabsfunktion, Haldex CSR.

Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan-Juni 2013 Jan-Juni 2012 Förändring
Jan-Juni 2013/2012
April-Juni
2013
April-Juni 2012 Förändring
April-Juni 2013/2012
Nettoomsättning 2 018 2 138 -6% 1 067 1 065 0%
Rörelseresultat 1) 130 124 5% 76 60 27%
Rörelseresultat 11 90 -88% -44 26 -
Rörelsemarginal, % 1) 6,5 5,8 0,7 7,1 5,6 1,5
Rörelsemarginal, % 0,5 4,2 -3,7 -4,1 2,4 -6,5
Avkastning på sysselsatt kapital,% 1,2) 10,4 10,9 -0,5 10,4 10,9 -0,5
Avkastning på sysselsatt kapital,% 2) 3,4 9,4 -6,0 3,4 9,4 -6,0
Resultat efter skatt -20 43 - -48 8 -
Resultat per aktie, SEK -0:49 0:91 - -1:09 0:16 -

1) Exklusive engångsposter
2) Rullande 12 månader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar:

"Den starka efterfrågan som vi upplevde under senare delen av första kvartalet fortsatte in i andra kvartalet och omsättningen uppgick till 1 067 MSEK för kvartalet. Alla regioner uppvisade ökad omsättning det här kvartalet jämfört med första kvartalet 2013. Under andra kvartalet 2013 har vi även kunnat förvalta vår kostnadsbas väl, vilket fick en positiv inverkan på rörelseresultatet. Ett av Haldex övergripande mål är en rörelsemarginal på 7 % under en konjunkturcykel, därför är jag nöjd med att vi uppnått en rörelsemarginal på 7,1 % under andra kvartalet. I Europa har vi gått in i de sista faserna av det globala omstruktureringsprogrammet, och i kombination med en mer fokuserad strategi är vi på god väg att skapa en stabil plattform med hållbar, lönsam tillväxt”.

Rapporten är upprättad i enlighet med reviderade IAS 19 "Ersättningar till anställda”. Den reviderade redovisningsstandarden påverkar resultaträkningen (finansiella poster och skatter), balansräkningen (eget kapital, pensionsskuld och uppskjutna skatter) och övrigt totalresultat. Samtliga jämförelsesiffror, inklusive nyckeltal, har uppdaterats enligt den förändrade redovisningsstandarden. För ytterligare information vänligen se Redovisningsprinciper.

Kalender Rapporter 2013

Kv 2: Delårsrapport januari–juni 2013                                          19 juli   
Kv 3: Delårsrapport januari–september 2013                               6 november
Kv 4: Helårsrapport januari–december 2013                                Februari 2014

Inbjudan:
Media och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredag den 19 juli, kl. 11.00 
 
Deltaga i telefonkonferensen: Du kan också deltaga med frågor via telefon:
 
Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
USA: +1 855 753 2230
 
Internet: Presentationen webbsänds på: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/6mpryq3h/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com

www.haldex.com

Rapporten har inte granskats av företagets revisorer.

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET fredagen den 19 juli 2013.

Related Documents