We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 6, 2013 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2013
Kv 3: Stark rörelsemarginal och starkt kassaflöde

Haldexkoncernen, juli–september 2013

  • Omsättningen uppgick till 994 MSEK jämfört med 931 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultat och rörelsemarginal exklusive engångsposter uppgick till 84 MSEK (52) respektive 8,4% (5,6). Rörelseresultat och rörelsemarginal inklusive engångsposter uppgick till 89 MSEK (32) respektive 9,0% (3,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (13). Resultat per aktie uppgick till 1:03 SEK (0:26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94 MSEK (41).
  • Haldex tecknade en ny syndikerad lånefacilitet på 95 MUSD i september 2013, som förfaller i september 2016. Denna ersätter den tidigare faciliteten på 75 MEUR.
  • En anläggning i Nordamerika avyttrades under kvartalet, vilket gav en vinst på 5 MSEK.

Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 FörändringJan–sept 2013/2012 Juli–sept2013 Juli–sept2012 FörändringJuli–sept2013/2012
Nettoomsättning 3 012 3 069 -2% 994 931 7%
Rörelseresultat1) 215 176 22% 84 52 62%
Rörelseresultat 100 122 -18% 89 32 178%
Rörelsemarginal, % 1) 7,1 5,7 1,4 8,4 5,6 2,8
Rörelsemarginal, % 3,3 4,0 -0,7 9,0 3,4 5,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2) 12,6 10,4 2,2 12,6 10,4 2,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 6,4 7,9 -1,5 6,4 7,9 -1,5
Resultat efter skatt 26 56 -54% 46 13 254%
Resultat per aktie, SEK 0:54 1:17 -0:63 1:03 0:26 0:77

1)    Exklusive engångsposter

2)    Rullande 12 månader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar:

”Vi har haft fokus på våra förbättrings- och stabiliseringsprogram under året, vilket lett till såväl ökade kostnadsbesparingar som effektivitetsvinster. I kombination med en gynnsam produkt- och marknadsmix har detta resulterat i en mycket god rörelsemarginal på 8,4% för kvartalet, vilket är positivt för oss. Omsättningen ökade 9% valutajusterat jämfört med föregående år och uppgick till 994 MSEK, dock 7% lägre än andra kvartalet 2013. Omstruktureringsprogrammet fortsatte som planerat och våra insatser när det gäller att hantera vårt rörelsekapital gav utdelning under kvartalet, jag är därför nöjd att kassaflödet uppgick till 94 MSEK.”

                                                 
Rapporten är upprättad i enlighet med förändrade IAS 19 "Ersättningar till anställda”. Den reviderade redovisningsstandarden påverkar resultaträkningen (finansiella poster och skatter), balansräkningen (eget kapital, pensionsskuld och uppskjutna skatter) och övrigt totalresultat. Samtliga jämförelsesiffror, inklusive nyckeltal, har uppdaterats enligt den förändrade redovisningsstandarden. För ytterligare information vänligen se Redovisningsprinciper.

Kalender rapporter 2014

Kv 4:  Helårsrapport januari–december 2013, 14 februari 2014
AGM: Haldex, Landskrona, Sverige, 29 april 2014
Kv 1:  Delårsrapport januari–mars 2014,29 april 2014
Kv 2:  Delårsrapport januari–juni 2014, 18 juli 2014
Kv 3:  Delårsrapport januari–september 2014, 5 november 2014

Inbjudan:

Medier och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdag den 6 november, kl. 11.00 

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
Danmark: +45 354 455 80
USA: +1 855 753 2230

Internet:
Presskonferensen webbsänds på: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/8v1x92j4/
 
Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner: Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör Tel: +46 (0) 418 47 60 00                        
Bo Annvik, VD  Tel: +46 (0) 418 47 60 00

Haldex AB (publ) Organisationsnummer 556010-1155 E-post: info@haldex.com">info@haldex.com
www.haldex.com

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET onsdagen den 6 november 2013.

Related Documents