We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2013 | Annual Financial Statement
HALDEX HELÅRSRAPPORT 2012
Kv 4: Starkt kassaflöde men lägre volymer

Haldexkoncernen, oktober–december 2012

 • Omsättningen uppgick till 864 MSEK jämfört med 1 035 MSEK motsvarande period föregående år, främst beroende på den fortsatta minskningen av lagernivåerna under fjärde kvartalet, i synnerhet i december. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 14 % jämfört med samma period (fjärde kvartalet) föregående år.
 • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 34 MSEK (49) respektive 3,9 procent (4,8). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick inklusive omstruktureringskostnader till 28 MSEK respektive 3,2 %.
 • Det kostnadsreduktionsprogram om 60 MSEK som initierades 2012 är slutfördes och de årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 35–40 MSEK från och med andra kvartalet 2013. Engångskostnaderna i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 6 MSEK under fjärde kvartalet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 MSEK (24), negativt påverkat av 15 MSEK hänförligt till omvärderingen av svenska skattefodringar beroende på en sänkning av den svenska bolagsskatten från 26,3 % till 22 % från och med den 1 januari 2013. Resultat per aktie uppgick till -0:09 SEK (0:52).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive omstrukturering, var starkt under perioden och uppgick till 108 MSEK (178).
 • Trots det starka kassaflödet har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 1:00 krona per aktie för att hantera framtida potentiella strategiska möjligheter.
 • Två nya medlemmar i Haldex koncernledning har utsetts; Ed Meador som Senior Vice President, North American Sales och Per-Erik Kronqvist som Senior Vice President, Research and Development.

  Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan–dec
2012
Jan–dec
2011
Okt–dec
2012
Okt–dec
2011
Nettoomsättning 3 933 4 030 864 1 035
Rörelseresultat1) 210 235 34 49
Rörelseresultat 150 235 28 49
Rörelsemarginal, % 1) 5,3 5,8 3,9 4,8
Rörelsemarginal, % 3,8 5,8 3,2 4,8
Resultat efter skatt 49 142 -4 24
Resultat per aktie, SEK 1:02 3:08 -0:09 0:52

1)Exklusive omstruktureringskostnader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar:

Under fjärde kvartalet upplevde vi en svagare försäljningstillväxt, i synnerhet i december. Det berodde dels på att våra stora OE-kunder fortsatte att minska sina lagernivåer, dels på lägre efterfrågan på fordon, vilket ledde till utökade produktionsneddragningar. Mot bakgrund av de lägre volymerna och effekterna på vår vinst valde vi att i stället fokusera på att hantera vår kapitalbas, vi minskade våra lager väsentligt under kvartalet och levererade ett stabilt kassaflöde. På helårsbasis föll omsättningen med 3 % valutajusterat. Den var i stort sett oförändrad i Nordamerika och Europa, och försvagades något i Asien och Sydamerika. 2013 har startat mer positivt, vilket gör oss försiktigt optimistiska över marknadsutveckningen."


Haldexkoncernen, januari–december 2012

 • Omsättningen uppgick för Haldexkoncernen till 3 933 MSEK (4 030). Justerat för valuta-kursförändringar minskade omsättningen med 3 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 210 MSEK (235) respektive 5,3 % (5,8) för Haldexkoncernen. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick inklusive omstruktureringskostnader till 150 MSEK respektive 3,8 % för Haldexkoncernen.
 • Resultat efter skatt uppgick för Haldexkoncernen till 49 MSEK (142). Resultat per aktie uppgick till 1:02 SEK (3:08).

Kalender 2013
Kv 1: Delårsrapport januari–mars 2013, 25 april 2013    
Årsstämma                                                                              
Tid: kl 16.00 Plats: IVAs Konferenscenter,
Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm, 25 april 2013                                        

Kv 2: Delårsrapport januari–juni 2013, 19 juli 2013
Kv 3: Delårsrapport januari–september 2013, 6 november 2013                    

Inbjudan till telefonkonferens/webbsändning
Medierna och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Pramod Mistry, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas.

Datum/tid: Torsdag den 14 februari, kl. 11.00

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
Sverige: + 46 8 505 598 53
Storbritannien: +44 203 043 2436
Danmark: +45 369 541 87
USA: +1 866 458 40 87

Internet:
Presskonferensen webbsänds på:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/9hxsqzcg/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com

www.haldex.com
                        

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET torsdagen den 14 februari 2013.

Related Documents