We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2013 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma 2013

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om en krona per aktie med avstämningsdag den 30 april 2013. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson, Arne Karlsson och Annika Sten Pärson samt beslutade om nyval av Staffan Jufors. Bolagsstämman omvalde Göran Carlson som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med oförändrade arvodesnivåer. Till ordföranden utgår 500 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 200 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2014 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Instruktionen för valberednigen beslöts gälla tillsvidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.


Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram LTI 2013

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, samt säkringsåtgärder med anledning av programmet i form bemyndigande att för styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part.

Programmet omfattar ca 20 deltagare inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2013 innebär i korthet att om vissa prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2013 kan deltagarna i programmet tilldelas en rörlig ersättning, av vilket 60 % kommer att tilldelas kontant och 40 % kommer att tilldelas i form av personaloptioner. Varje personaloption medför en rätt att vederlagsfritt och automatiskt under år 2017 erhålla en stamaktie i Haldex. Prestationsmålen är knutna till vissa nyckeltal för koncernen: rörelsevinstmarginal och operativt kassaflöde.

Löptiden för programmet är fyra år, med intjänande under 2013 och därefter en treårig inlåsningsperiod innan aktier kan tilldelas deltagarna. Utbetalning av eventuellt kontantbelopp kan ske under våren 2014.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 339 194 personaloptioner och den maximala kostnaden för LTI 2013 uppskattas till 8,67 miljoner kronor.

Eftersom erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av avlagda röster inte uppnåddes för styrelsens huvudalternativ att bemyndiga styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier till deltagarna i LTI 2013, beslöt stämman enligt styrelsens andra alternativ att bemyndiga styrelsen att ingå swapavtal med tredje part för att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2013.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2014, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får i syfte att finansiera eventuella företagsförvärv ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Fullständig information om varje beslutsförslag kan laddas ner från www.haldex.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef / IR: 0705-90 91 40
_______________________________________________________________

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april, 2013 kl 19.00.

Related Documents