We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2014 | Annual Financial Statement
Haldex Bokslutskommuniké 2013
Haldex överträffar målet med en rörelsemarginal på 7,2 % för 2013

Haldexkoncernen, oktober–december 2013

  • Omsättningen uppgick till 908 MSEK jämfört med 864 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6 % jämfört med samma period föregående år.

  • Rörelseresultat och rörelsemarginal, inklusive engångsposter, uppgick till 66 MSEK (34) respektive 7,3 % (3,9). Rörelseresultat och rörelsemarginal inklusive engångsposter uppgick till 53 MSEK (28) respektive 5,9 % (3,2).

  • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (-3). Resultat per aktie uppgick till 0:26 SEK (-0:05).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 MSEK (99) och påverkades av omstruktureringskostnader på 7 MSEK (9).

  • Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 SEK per aktie samt ett mandat för återköp av aktier med intentionen att återköpa aktier upp till ett värde av 100 MSEK på årsbasis.

  • Haldex startade ett nytt forsknings- och utvecklingscenter i Storbritannien – verksamheten flyttar till Mira Technology Park.

  • Under fjärde kvartalet kostnadsfördes omstruktureringskostnader på 8 MSEK i samband med aktiviteter i Storbritannien, Tyskland och Ungern. Förhandlingarna med fackföreningarna i samband med omstruktureringen av den tyska verksamheten har dragit ut på tiden.

  • Catharina Paulcén utsågs till Senior Vice President Corporate Communications.

Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan–dec
2013
Jan–dec
2012
FörändringJan–dec 2013/2012 Okt–dec2013 Okt–dec2012 FörändringOkt–dec2013/2012
Nettoomsättning 3 920 3 933 0 % 908 864 5 %
Rörelseresultat 1) 281 210 34 % 66 34 94 %
Rörelseresultat 153 150 2 % 53 28 89 %
Rörelsemarginal, % 1) 7,2 5,3 1,9 7,3 3,9 3,4
Rörelsemarginal, % 3,9 3,8 0,1 5,9 3,2 2,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2) 14,6 9,8 4,8 14,6 9,8 4,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 7,8 7,0 0,8 7,8 7,0 0,8
Resultat efter skatt 38 54 -30 % 12 -3 -
Resultat per aktie, SEK 0:80 1:12 -0:32 0:26 -0:05 0:31

1) Exklusive engångsposter

2) Rullande 12 månader

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar:

”De senaste 18 månaderna har vi fokuserat starkt på att förbättra resultatet genom att minska vår kostnadsbas. Jag mycket nöjd över att vi lyckades överträffa målet på 7 % med en uppnådd rörelsemarginal för helåret 2013 på 7,2 %. Sammantaget ökade vi omsättningen med 3 % under 2013 med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 282 MSEK. Vi kommer nu att övergå från att förbättra vår operativa förmåga och finansiella resultat till att fokusera på lönsam tillväxt. Vårt strategiska arbete kommer även detaljeras under våren, och vi planerar att lämna ytterligare information om Haldex framtida inrikning samt uppdaterade finansiella mål i början av hösten.”

                                                 
Rapporten är upprättad i enlighet med förändrade IAS 19 ”Ersättningar till anställda”. Den förändrade redovisningsstandarden påverkar resultaträkningen (finansiella poster och skatter), balansräkningen (eget kapital, pensionsskuld och uppskjutna skatter) och övrigt totalresultat. Samtliga jämförelsesiffror, inklusive nyckeltal, har uppdaterats enligt den förändrade redovisningsstandarden. För ytterligare information vänligen se Redovisningsprinciper.

Kalender rapporter 2014

Årsstämma:   Haldex, Landskrona, Sverige                                            29 april 2014
Kv 1:              Delårsrapport januari–mars 2014                                       29 april 2014
Kv 2:              Delårsrapport januari–juni 2014                                         18 juli 2014
Kv 3:              Delårsrapport januari–september 2014                               5 november 2014

Årsstämma

Haldex årsstämma hålls tisdagen den 29 april kl. 16.00 på Haldex, Instrumentgatan 15 i Landskrona.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens:

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 14 februari kl 11.00

Delta i telefonkonferensen:
Sverige: 08-505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
Danmark: +45 354 455 80
USA: +1 855 753 2230

Internet:

Presskonferensen webbsänds på: http://www.media-server.com/m/p/bz3j66sy

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications  
Telefon: 0418-47 60 00
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0418-47 60 00                  

Bo Annvik, VD
Telefon: 0418-47 60 00

Haldex AB (publ), Organisationsnummer 556010-1155, E-post: info@haldex.com">info@haldex.com, www.haldex.com

Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET fredagen den 14 februari 2014.