We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 18, 2014 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2014
Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat

April - juni

Omsättningen uppgick till 1 124 (1 067) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 4 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 110 (76) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 (7,1) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 103 (-44) MSEK och rörelsemarginalen till 9,2 (-4,1) procent.

Resultat efter skatt ökade till 64 (-48) MSEK och resultat per aktie till 1,44 (-1,09) SEK. Resultatet under andra kvartalet belastades med engångsposter på 7 (120) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 116 (88) MSEK. Kassaflödet påverkades negativt under kvartalet med 7 (23) MSEK på grund av de pågående omstruktureringsprogrammen.

Under kvartalet har Haldex gått in i slutförhandling med de tyska fackförbunden gällande verksamheten i Heidelberg. Förhandlingarna har dock inte slutförts när denna rapport publiceras. Haldex gör bedömingen att den uppskattade totala besparingen från det pågående omstruktureringsprogrammet kommer att revideras ner något, vilket kommer att kommuniceras när parterna har nått en slutgiltig överenskommelse.

Nyckeltal, april - juni

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1124 (1067)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   110 (76)

 • Rörelseresultat, MSEK   103 (-44)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,7 (7,1)

 • Rörelsemarginal, %   9,2 (-4,1)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   18,1 (10,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   17,3 (3,4)

 • Resultat efter skatt, MSEK   64 (-48)

 • Resultat per aktie, SEK   1,44 (-1,09)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   116 (88)

Nyckeltal, januari - juni

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     2165 (2018)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   194 (131)

 • Rörelseresultat, MSEK   186 (11)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   8,9 (6,5)

 • Rörelsemarginal, %   8,6 (0,5)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   18,1 (10,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   17,3 (3,4)

 • Resultat efter skatt, MSEK   112 (-20)

 • Resultat per aktie, SEK   2,47 (-0,49)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   119 (117)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Utvecklingen under första halvåret har varit stark för Haldex. Rörelsemarginalen fortsatte förbättras, både jämfört med första kvartalet i år och med första halvåret föregående år. Med en rörelsemarginal nära 9 procent överträffade vi vårt långsiktiga mål på 7 procent och vi kommer därför att uppdatera de finansiella målen i början av oktober, i samband med vår kapitalmarknadsdag.

Omsättningen ökade med 7 procent vilket bland annat beror på de framgångar vi nått med vår satsning på skivbromsar. Sammantaget har vi vunnit avtal med ett antal tillverkare av släpvagnar i Europa till ett uppskattat värde av 650 MSEK från 2014 till 2017, varav merparten av volymen kommer under senare delen av perioden.

Det är glädjande att de tyska förhandlingarna närmar sig ett avslut så att vi kan genomföra den sista fasen av omstruktureringsprogrammet. Verksamheten i Heidelberg kommer successivt att omformas fram till slutet av 2015. Den kvarvarande verksamheten bygger på den kärnkompetens som finns kring luftfjärdringsprodukter vilket kommer att resultera i en effektiv och fokuserad enhet som kommer att bidra positivt till Haldex under kommande år.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 18 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://www.media-server.com/m/p/gmdt7eu4

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

Danmark: +45 354 455 80

USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

Kontaktpersoner
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Telefon: 0418-47 61 57
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0418-47 60 00
  
Bo Annvik, VD och koncernchef
Telefon: 0418-47 60 00

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl. 07:15.

Related Documents