We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 29, 2014 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2014
Stark inledning på året med god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Januari - mars

Omsättningen uppgick till 1 041 (951) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 9 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 84 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,1 (5,8) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 83 (55) MSEK och rörelsemarginalen till 7,9 (5,8) procent.

Resultat efter skatt ökade till 48 (28) MSEK och resultat per aktie till 1,03 (0,61) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 3 (29) MSEK, vilket i huvudsak beror på ökad tillverknings- och försäljningsvolym under första kvartalet och därmed högre kapitalbindning.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 2,00 SEK per aktie samt ett mandat för återköp av aktier med intentionen att återköpa aktier upp till ett värde av 100 MSEK på årsbasis. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 5 maj 2014.

Nyckeltal, januari - mars

(motsvarande period föregående år inom parantes)

  • Nettoomsättning, MSEK     1041 (951)

  • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   84 (55)

  • Rörelseresultat, MSEK   83 (55)

  • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   8,1 (5,8)

  • Rörelsemarginal, %   7,9 (5,8)

  • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   16,1 (9,5)

  • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,4 (6,6)

  • Resultat efter skatt, MSEK   48 (28)

  • Resultat per aktie, SEK   1,03 (0,61)

  • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   3 (29)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Vi inledde 2014 med ett starkt första kvartal. Rörelsemarginalen fortsatte förbättras, både jämfört med fjärde kvartalet och med första kvartalet föregående år. Med en rörelsemarginal på ca 8 procent överträffade vi vårt långsiktiga mål på 7 procent.

Omsättningen ökade med hela 9 procent. Det bör dock noteras att de två första kvartalen föregående år hade en något ojämn fördelning av intäkterna, med ett första kvartal som var svagare än normalt och ett andra kvartal som var starkare än normalt. Oavsett jämförelsetalen så var försäljningen i första kvartalet i år över förväntan. De negativa förköpseffekter relaterade till Euro6 i Europa, som vi befarade under början av året, blev mindre än väntat för Haldex. Den höga omsättningsnivån påverkade även kapitalbindningen och ledde till ett lägre kassaflöde i år än första kvartalet 2013. Det ser vi som ett positivt problem, vilket kommer att hanteras under året.

Den omsättningsnivå vi nådde i absoluta tal under första kvartalet ser vi som en god bas att utgå ifrån framöver. Vi förväntar oss däremot inte samma tillväxttal under kommande kvartal som vi
redovisade under första kvartalet.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på www.haldex.se eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Tisdagen den 29 april kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://www.media-server.com/m/p/rd8fbx4v

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
Danmark: +45 354 455 80
USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

Kontaktpersoner
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Telefon: 0418-47 61 57
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0418-47 60 00
  
Bo Annvik, VD och koncernchef
Telefon: 0418-47 60 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl. 07:20.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på nästan 6,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 3 800 personer.

Related Documents