We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 5, 2014 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - september 2014
Högre tillväxt och fortsatt förbättrad rörelsemarginal

Juli - september

Omsättningen uppgick till 1 123 (994) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 7 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 113 (84) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,1 (8,4) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 15 (89) MSEK och rörelsemarginalen till 1,3 (9,0) procent.

Förhandlingarna med de tyska fackförbunden slutfördes under kvartalet. Därmed har planerna för samtliga anläggningar som berörs av det tidigare annonserade omstruktureringsprogrammet slagits fast. Uppskattningen har nu reviderats med ny total årlig besparing på 85 MSEK och total kostnad på 250 MSEK, varav 100 MSEK är likviditetspåverkande.

Resultatet under kvartalet belastas med engångsposter på 98 (+5) MSEK hänförliga till omstruktureringsprogrammet.

Resultat efter skatt uppgick till -22 (46) MSEK och resultat per aktie till -0,53 (1,03) SEK. Exklusive omstruktureringskostnader uppgick resultat per aktie till 1,51 (1,03) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112 (94) MSEK. Kassaflödet påverkades negativt under kvartalet med 4 (2) MSEK på grund av engångsposter.

Händelse efter rapportperiodens utgång

Den 2 oktober 2014 kommunicerade Haldex uppdaterade finansiella mål: organiskt växa snabbare än marknaden (viktad volym per segment), uthålligt nå en rörelsemarginal på 10 procent eller mer, nettoskuldsättningsgrad på mindre än 1 samt 1/3 av den, över en konjunkturscykel, årliga nettovinsten i utdelning.

Nyckeltal, juli - september

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 123 (994)
 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   113 (84)
 • Rörelseresultat, MSEK   15 (89)
 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   10,1 (8,4)
 • Rörelsemarginal, %   1,3 (9,0)
 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   19,6 (12,6)
 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   13,5 (6,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK   -22 (46)
 • Resultat per aktie, SEK   -0,53 (1,03)
 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   112 (94)

Nyckeltal, januari - september

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     3 288 (3 012)
 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   307 (215)
 • Rörelseresultat, MSEK   201 (100)
 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,1)
 • Rörelsemarginal, %   6,1 (3,3)
 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   19,6 (12,6)
 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   13,5 (6,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK   90 (26)
 • Resultat per aktie, SEK   1,94 (0,54)
 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   231 (211)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Under de senaste två åren har vi arbetat med att effektivisera och fokusera verksamheten. De förbättringar av lönsamheten som uppnåtts under årets tre första kvartal är ett resultat av detta arbete. Dessutom har vi uppnått tillväxt efter att flera år i rad redovisat en omsättning som i princip varit oförändrad. Marknadsläget i Nordamerika är fortsatt positivt, vilket bidragit till den goda försäljningen under kvartalet. I Europa är marknadssignalerna svagare, men där får vi draghjälp av framgångarna för skivbromsar som fortsätter ta marknadsandelar.

Haldex har ambition att gå in i en fas med lönsam tillväxt, vilken även kan komma att inkludera förvärv. Under de senaste kvartalen har Haldex nått tre finansiella mål av fyra. Rörelsemarginalen har överträffat målet om 7 procent, nettoskuldsättningsgraden har legat under 1 och mer än en tredjedel av vinsten för 2013 har betalts ut som utdelning. Tillväxtmålet på 7 procent är däremot inte nått och är dessutom uttryckt på ett sätt som inte är kopplat till den cykliska bransch vi verkar inom. Vi har därför höjt ribban med nya lönsamhetsmål samt beskrivit tillväxtmålet på ett mer relevant sätt. Att växa snabbare än marknaden med ännu högre lönsamhet än tidigare är ett aggressivt mål för ett bolag som redovisat en omsättning som i princip varit oförändrad under många år. Jag är dock övertygad om att Haldex är redo att anta utmaningen att på ett uthålligt sätt nå lönsam tillväxt, vilket kommer fortsätta skapa långsiktiga värden för aktieägare, kunder och medarbetare.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 5 november kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://www.media-server.com/m/p/2kk933io

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
Danmark: +45 354 455 79
USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com, 0418-476157

Andreas Ekberg, CFO, 0418-476000

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014 kl. 7.20.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.