We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 30, 2014 | Press release
Haldex förhandlingar kring omstrukturering i Tyskland har slutförts
Haldex annonserade ett globalt omstruktureringsprogram under 2013 som omfattade flera länder och funktioner. Med de avslutade tyska förhandlingarna har planerna för samtliga anläggningar som berörs av programmet slagits fast. Den tyska planen kommer att genomföras från september 2014 till slutet av 2015.

Globalt omstruktureringsprogram
Det globala programmet innefattar konsolidering av centrala processer och funktioner, optimering av försäljnings- och administrationskostnader, förändringar av den europeiska produktionsstrukturen, produktrationaliseringar samt prövning av värden på relaterade anläggningstillgångar. Programmet kommer löpa till och med 2015 och inkluderar globala personalnedskärningar om ca 200 medarbetare, samt andra minskningar av rörelsekostnader.

Tyska delen av omstruktureringsprogrammet
Förhandlingarna med de tyska fackförbunden inleddes föregående sommar och har nu avslutats. Efter omstruktureringen kommer luftfjädringsprodukter samt bromssystemet EBS fortsätta att tillverkas vid anläggningen i Heidelberg medan övrig produktion succesivt reduceras under 2015, varav en betydande del flyttas till Ungern. Efter omstruktureringen kommer anläggningen i Heidelberg att ha ca 100 medarbetare.

Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex: ” Det är glädjande att de tyska förhandlingarna har avslutats så att vi kan genomföra den sista fasen av omstruktureringsprogrammet. Den kvarvarande verksamheten i Heidelberg bygger på den kärnkompetens som finns kring luftfjärdringsprodukter vilket kommer att resultera i en effektiv och fokuserad enhet som kommer att bidra positivt till Haldex under kommande år.”

Total besparing och kostnad.
Omstruktureringsprogrammet som Haldex annonserade 2013 förväntades resultera i årlig total besparing på 100 MSEK samt en total kostnad på 250 MSEK, varav ca 150 MSEK var likviditetspåverkande. Från omstruktureringsprogrammets start till andra kvartalet 2014 har 139 MSEK kostnadsförts i samband med aktiviteter i Storbritannien, Tyskland, Brasilien och Ungern, varav 41 MSEK i omstruktureringskostnad samt 98 MSEK i nedskrivning. Bedömningen av programmets besparingar har nu reviderats med ny total årlig besparing på 85 MSEK och total kostnad på 250 MSEK, varav 100 MSEK är likviditetspåverkande. Anledningen till de reviderade siffrorna är att den tyska delen av programmet förändrats i förhållande till ursprungsplanen samt en nedskrivning relaterad till en av produkterna som påverkas av omstruktureringen i Heidelberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ekberg, CFO, andreas.ekberg@haldex.com eller 0418-476150
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl. 7:30.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Related Documents