We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2015 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2015
Rekordhög rörelsemarginal

Fortsatt aktivt arbete med kostnadsbasen är den främsta orsaken till rekordhög rörelsemarginal. Positiv marknad i Nordamerika och Europa motverkas av negativ utveckling i Sydamerika och Kina, vilket sammantaget resulterat i oförändrad omsättning. Svagt kassaflöde på grund av ökning av rörelsekapitalet. 

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 290 (1 124) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen är emellertid påverkad av stora förändringar av valutakurserna. Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent i kvartalet. För årets sex första månader var den valutajusterade omsättningen oförändad.

Rörelseresultat för andra kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 137 (110) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,6 (9,7) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 134 (103) MSEK och rörelsemarginalen till 10,4 (9,2) procent. För årets sex första månader uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 9,9 (8,9) procent.

För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till 86 (64) MSEK och resultat per aktie till 1,92 (1,44) SEK. För årets sex första månader uppnåddes 3,70 (2,47) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 (116) MSEK för andra kvartalet och till
-24 (119) MSEK för årets sex första månader.

Åke Bengtsson kommer tillträda rollen som CFO för Haldex senast den 1 januari 2016. Lena Nordin har befordrats till SVP Human Resources. Båda kommer ingå i Haldex ledningsgrupp. 

Nyckeltal april-juni 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 290 (1 124)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   137 (110)

 • Rörelseresultat, MSEK   134 (103)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   10,6 (9,7)

 • Rörelsemarginal, %   10,4 (9,2)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   23,4 (18,1)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,8 (17,3)

 • Resultat efter skatt, MSEK   86 (64)

 • Resultat per aktie, SEK   1,92 (1,44)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   -26 (116)

1) Rullande tolv månader


Nyckeltal januari-juni 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     2 536 (2 165)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   252 (194)

 • Rörelseresultat, MSEK   248 (186)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,9 (8,9)

 • Rörelsemarginal, %   9,8 (8,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   23,4 (18,1)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,8 (17,3)

 • Resultat efter skatt, MSEK   165 (112)

 • Resultat per aktie, SEK   3,70 (2,47)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   -24 (119)

1) Rullande tolv månader


Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Under andra kvartalet levererade vi den högsta rörelsemarginalen någonsin sedan Haldex blev ett självständigt bolag 2011. Vi har skapat en stabil plattform under de senaste åren som gett oss god kostnadskontroll. Under andra kvartalet var omsättningen stabil men vi genererade ingen tillväxt. Det beror i huvudsak på faktorer vi kan påverka på egen hand och inte på ett försämrat marknadsläge. Lönsam tillväxt står högst upp på agendan, men om vi måste prioritera kommer lönsamhet före tillväxt, vilket andra kvartalet är ett exempel på.

Operational excellence

Det finns fortfarande förbättringspotential i våra interna processer. Den fältinspektion av bromscylindrar i Nordamerika som vi inledde under 2014 har negativt påverkat vår försäljning kortsiktigt. Den tar dessutom mycket tid och kraft från organisationen samt bygger upp lagerhållningsnivåer som påverkat vårt kassaflöde negativt. Vi kan dock se att försäljningen av bromscylindrar har ökat jämfört med föregående år, vilket är ett gott tecken.

Under kvartalet har vi även drabbats av leveransproblem från underleverantörer i Kina och Indien. Det ledde till en lägre produktionsvolym och vi kunde inte fullt ut tillgogose efterfrågan från den amerikanska eftermarknaden.

Under de två första kvartalen har vi flyttat produktion från Tyskland till Ungern. Flytten är en del av det omstruktureringsprogram som löpt sedan 2013. Det är mycket glädjande att konstatera att flytten löpt bättre än plan och produktlinjerna är i full produktion igen. Processen har varit välorganiserad och framtidstron i Ungern är hög. Den återstående delen av omstruktureringsprogrammet är den anpassning av personalstyrkan i Tyskland som löper under resten av året.

Framgång för skivbromsar

Försäljningen av skivbromsar har fortsatt att öka och gjort skivbromsar till vår snabbast växande produkt. Under andra kvartalet slutförde vi den andra vintertesten av skivbromsen ModulT i Canada. Det är en viktig milstolpe i återlanseringen av vår skivbroms i USA, efter att ha stått utanför marknaden p.g.a en patenttvist. Under mars 2016 kan vi åter aktivt sälja och marknadsföra skivbromsar på den amerikanska marknaden. Två framgångsrikt genomförda vintertester är en grundförutsättning för att lyckas och vi går nu med tillförsikt vidare i nästa fas av lanseringsprocessen.

Arbetsmiljö

Under våren har vi intensifierat vårt arbete kring ökad säkerhet i arbetsmiljön. En kampanj under namnet Safety #1 arbetades fram under slutet av förra året och har nu rullats ut till samtliga produktionsanläggningar. Vi har en nollvision vad gäller olyckor. För att nå dit krävs dels förändrade attityder - om du inte kan göra det säkert, gör det inte - dels en förståelse för hur viktigt det är att rapportera in mindre incidenter, vilket gör att vi kan förebygga olyckor långt innan de uppstår.

En annan aspekt av arbetsmiljön är vår uppförandekod. Under våren har vi implementerat ett nytt utbildningsprogram kring etik, moral och andra relevanta delar av hur vi uppför oss mot kunder, leverantörer och mot varandra. Det är inte alltid självklart vad som är rätt och fel beroende på olika lokala sedvänjor, så programmet har lyft upp bra diskussioner och hjälpt oss att finjustera våra riktlinjer ytterligare.

Förändringar i ledningsgruppen

Det är med varm hand jag välkomnar Åke Bengtsson som ny CFO till Haldex. Åke har gedigen industribakgrund och en vinnande personlighet som kommer göra honom till en värdefull medarbetare och medlem i ledningsgruppen. Jag har dessutom glädjen att välkomna Lena Nordin i i ledningsgruppen. Lena började hos oss för drygt ett år sedan och har gått från klarhet till klarhet. Hon har befordrats till rollen som SVP Human Resources.

Utsikter för 2015

Sammantaget är vårt marknadsläge positivt. Både Nordamerika och Europa förväntas öka antal tillverkade lastbilar under året. Efter en rundresa hos amerikanska kunder i slutet av juni är min bedömning att det positiva marknadsläget i Nordamerika kommer hålla i sig under hela året, vilket tidigare har ifrågasatts. Det är glädjande att se att Indiens ekonomi fortsätter sin återhämtning. I Sydamerika har tyvärr prognoserna skrivits ner ytterligare och i Kina får vi motstridiga prognoser på hur mycket marknaden backat. Vår försäljning från dessa regioner är emellertid låg så det får en begränsad effekt på vår totala omsättning. Sammantaget är det fortfarande en positiv totalmarknad att verka på, som ger oss goda förutsättningar för ett bra 2015.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 16 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://financialhearings.nu/150716/haldex/

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-566 426 69

UK: +44 20 342 814 33

US: +1 866 385 92 14

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter


För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 kl. 07:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents