We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 24, 2015 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2015
Fortsatt förbättrat resultat

God kostnadskontroll i kombination med omsättningstillväxt resulterade i ännu ett kvartal med förbättrad lönsamhet.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 246 (1 041) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen är emellertid påverkad av stora förändringar av valutakurserna. Justerat för valuta ökade omsättningen med 2 procent.

Rörelseresultat för första kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 115 (84) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (8,1) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 114 (83) MSEK och rörelsemarginalen till 9,2 (7,9) procent.

För första kvartalet uppgick resultat efter skatt till 79 (48) MSEK och resultat per aktie till 1,78 (1,03) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 (3) MSEK för kvartalet.

Haldex styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 3,00 (2,00) SEK per aktie med avstämningsdag den 30 april samt utbetalning den 6 maj.

Nyckeltal januari-mars 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

  • Nettoomsättning, MSEK     1 246 (1 041)

  • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   115 (84)

  • Rörelseresultat, MSEK   114 (83)

  • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (8,1)

  • Rörelsemarginal, %   9,2 (7,9)

  • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   22,4 (16,1)

  • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   13,5 (9,4)

  • Resultat efter skatt, MSEK   79 (48)

  • Resultat per aktie, SEK   1,78 (1,03)

  • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   2 (3)

1) Rullande tolv månader

 

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”År 2015 har börjat bra med ett kvartal med tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet. I år står lönsam tillväxt högst upp på agendan. Vi har skapat en stabil plattform under de senaste åren, vilket lett till ökad kostnadseffektivitet. Vi har dessutom en bra marknasposition, vilket sammantaget skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt.

Framgång för skivbromsar

Under 2014 lades grunden för fortsatt expansion inom området för skivbromsar och under första kvartalet 2015 såg vi en kraftig ökning av försäljningen från denna produktgrupp. Vi arbetar nu med att dra nytta av vår starka position inom Trailer, för att vinna nya kundkontrakt inom Truck. En breddning av produktportföljen för att lansera varianter av skivbromsen för tyngre lastbilar finns med i planerna.

Skivbromsar säljs i huvudsak i Europa och det är svårt att bedöma när försäljningen kommer ta fart i USA. Jag besökte Mid America Truck show i mars och det är uppenbart att skivbromsarna är den teknik som står på tur i USA. På mässan är det övervägande skivbromsar som visas även om det i praktiken är en mycket liten del som säljs. Vi planerar just nu för en återlansering av vår skivbroms i USA efter att ha stått utanför marknaden p.g.a en patenttvist. Under mars 2016 kan vi åter aktivt sälja och marknadsföra skivbromsar på den amerikanska marknaden och med det intresse som noterats, ser vi andra kvartalet 2016 som en bra tidpunkt att ta upp kunddiskussionerna igen.

Försenat underhåll påverkar eftermarknaden

I Nordamerika har vintern varit lång och hård. Under första kvartalet infaller vanligtvis den period där många åkerier genomför service på sina fordon, men i år ser vi att den perioden inleddes senare än förra året. En verksamhet som påverkats väsentligt är vår nordamerikanska Reman-verksamhet, som innebär att produkter renoveras och sedan åter säljs i nyskick. Vi gör bedömningen att underhållsarbetet skjutits fram något men att eftermarknaden samtidigt är något svagare än föregående år.

Fältinspektion enligt plan

Vår långsiktiga vision är Haldexprodukter med noll fel. Vi arbetar oerhört engagerat med att ständigt förbättra vår verksamhet och är redan på en bra nivå. Trots detta uppstod ett garantiärende i Nordamerika under slutet av 2014, som kräver en omfattande insats i form av en fältinspektion och utbyte av produkter. Under kvartalet har samtliga bromscylindar på lager hos oss och våra kunder, av den aktuella produktvarianten, inspekterats. Dessutom löper fältinspektionen enligt plan och den bedöms fortsätta under hela 2015. Jag har personligen besökt våra största kunder i Nordamerika och haft en bra och aktiv dialog kring vårt framtida samarbete. Min bedömning är att vi kortsiktigt kommer förlora en del intäkter p.g.a detta produktfel, men att vi långsiktigt bygger vidare på de partnerskap vi har med våra kunder sedan många år.

Omstruktureringsprogram

Sedan 2013 har vi ett omstruktureringsprogram som löper. Under slutet av föregående år kom vi i mål med de fackliga förhandlingarna som rör den sista delen av planen - flytt av produktionskapacitet från Tyskland till Ungern. Under första kvartalet i år har vi framgångsrikt flyttat första produktlinjen till Ungern och det är glädjande att se att processen är effektiv och välorganiserad. Flytten av de återstående produktlinjerna är planerad att fortsätta under hela 2015.

Invigning av MIRA FoU-center

Under ett års tid har byggnationen av vårt nya FoU-centra i MIRA pågått. Under första kvartalet hade vi den officiella invigningen av centrat. MIRA är en testbana strax utanför Birmingham i England och vi har nu lyckats samlokalisera utvecklings- och testresurser i samma byggnad, intill själva testbanan, vilket leder till bättre och effektivare produktutveckling.

Utsikter för 2015

2014 blev ett bevis på att vi lönsamt kan växa snabbare än marknaden och vi kommer outtröttat fortsätta detta arbete under 2015. Utöver organisk tillväxt är vi även intresserade av kompletterande företagsförvärv.

Sammantaget är vårt marknadsläge positivt, men då produktionsvolymerna redan är på en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014. Både Nordamerika och Europa förväntas öka antal tillverkade lastbilar under året, även om vi gör bedömningen att Nordamerika successivt kan komma att slå av på takten under andra halvåret. Det är glädjande att se att Indiens ekonomi börjat återhämta sig och vi hade en bra försäljning i regionen under kvartalet. Sydamerika och Kina står däremot inför en utmanande tid med flertalet lastbilstillverkare som väsentligt minskat sin produktion. Sammantaget är det emellertid fortfarande en positiv totalmarknad att verka på, som ger oss goda förutsättningar för ett bra 2015.”

 

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Måndagen den 27 april kl 15.00

Presskonferensen webbsänds på: http://edge.media-server.com/m/p/oee45wtn

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

Danmark: +45 354 455 80

USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 kl 7.20.

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents