We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 23, 2015 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - september 2015
Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde

Fokuserat arbete med kostnadsbasen samt förändrad kundmix resulterade i en stark rörelsemarginal även under tredje kvartalet. Kassaflödet, som varit svagt under ett flertal kvartal, förbättrades kraftigt under tredje kvartalet. Försäljningen har påverkats positivt av ökad skivbromsförsäljning samt ökade marknadsandelar på eftermarknaden i Europa och Sydamerika. Samtidigt har en mycket svag marknad i Brasilien, svag marknad i Kina samt lägre volymer i Nordamerika resulterat i en valutajusterad minskning av försäljningen för koncernen i tredje kvartalet.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 189 (1 123) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 5 procent i kvartalet. För årets nio första månader minskade den valutajusterade omsättningen med 1 procent.

Rörelseresultat för tredje kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 116 (113) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 (10,1) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 8 (15) MSEK och rörelsemarginalen till 0,7 (1,3) procent. För årets nio första månader uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 9,9 (9,3) procent.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till -22 (-22) MSEK och resultat per aktie till -0,50 (-0,53) SEK. För årets nio första månader uppgick resultatet efter skatt till 143 (90) MSEK och resultat per aktie till 3,20 (1,94) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 (112) MSEK för tredje kvartalet och till 109 (231) MSEK för årets nio första månader.

Enligt beräkningar, baserade på faktiskt utfall och vidtagna åtgärder, har en ny bedömning av kostnaden för produktåterkallelsen gjorts. Totalkostnaden förväntas uppgå till 20 MUSD (~170 MSEK), varav 96 MSEK belastade tredje kvartalet 2015 som engångspost.

I Nordamerika har John Ducharme tillträtt som ny SVP North America Sales. John Ducharme ingår i Haldex ledningsgrupp.

Nyckeltal juli-september 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 189 (1 123)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   116 (113)

 • Rörelseresultat, MSEK   8 (15)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,7 (10,1)

 • Rörelsemarginal, %   0,7 (1,3)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   23,3 (19,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,3 (13,5)

 • Resultat efter skatt, MSEK   -22 (-22)

 • Resultat per aktie, SEK   -0,50 (-0,53)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   133 (112)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     3 725 (3 288)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   368 (307)

 • Rörelseresultat, MSEK   256 (201)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,9 (9,3)

 • Rörelsemarginal, %   6,9 (6,1)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   23,3 (19,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,3 (13,5)

 • Resultat efter skatt, MSEK   143 (90)

 • Resultat per aktie, SEK   3,20 (1,94)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   109 (231)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Haldex levererade ännu ett kvartal med hög rörelsemarginal, trots att tredje kvartalets försäljning inte levde upp till våra förväntningar. Vår goda kostnadskontroll är den främsta orsaken till den höga marginalen. För tredje kvartalet är den valutajusterade rörelsemarginalen 10 procent, vilket är i nivå med föregående år. Vi tangerade även det tioprocentiga rörelsemarginalmålet under årets nio första månader. Detta trots att vi för närvarande gör förlust i Brasilien p.g.a det mycket svaga marknadsläget.

Nordamerika

Under kvartalet har tillväxten uteblivit i Nordamerika, trots ett bra marknadsläge. Vi kan huvudsakligen härleda försäljningstappet till bromscylindrar samt till området Reman (renovering av produkter). Vi gör dock bedömning att vi långsiktigt inte kommer minska i försäljning vad gäller bromscylindrar utan ser det som en temporär nedgång i efterdyningarna av den produktåterkallelsen för bromscylindrar som pågår. Inom området Reman har 2015 inte varit ett bra år. En lång vinter samt en kund som hamnat i finansiella problem har resulterat i lägre försäljning än föregående år. Reman är emellertid ett verksamhetsområde med stor tillväxtpotential och vi har fortfarande ambition att expandera i och utanför Nordamerika. Det är också glädjande att vi nu har vår nya nordamerikachef, John Ducharme med lång erfarenhet från branschen, som kommer fokusera på lönsam tillväxt och förstärkta kundrelationen.

Skivbromsar fortsätter växa

Försäljningen av skivbromsar har fortsatt att öka och våra investeringar har resulterat i ökad produktionskapacitet samt ökad försäljning. Den ökade penetrationen av skivbromsar påverkar dock försäljningen av bromshävarmar, vilket är tydligt i framför allt Europa. Arbetet med att återlansera vår skivbroms i Nordamerika under februari/mars 2016 är inne i en intensiv fas och vi ser med tillförsikt fram emot att åter kunna inleda kunddiskussioner.

God eftermarknad

På eftermarknaden har Europa och Sydamerika uppvisat positiva försäljningssiffror under tredje kvartalet. Eftermarknaden har generellt sett högre lönsamhet än Truck och Trailer, vilket bidragit till kvartalets starka rörelsemarginal. Eftermarknaden i Europa är fortsatt god. I Sydamerika, där marknadsläget är mycket svagt, är tillväxten i eftermarknadsförsäljningen ett resultat av hårt arbete, vilket resulterat i ökade marknadsandelar.

Leverantörsprogram

De leverantörsproblem vi upplevt tidigare i år har successivt arbetats bort och nu återstår det enbart att åtgärda vissa detaljer relaterat till ABS i Nordamerika. Vi har lanserat ett utvecklingsprogram för våra leverantörer för att på ett tidigt stadium identifiera potentiella problem och åtgärda dem innan leverans påbörjas.

Produktåterkallelse

I mitten på september kommunicerade vi nya beräkningar av kostnaden för den produktåterkallelse som pågår för en variant av bromscylindrar på den amerikanska marknaden. Vi har gjort bedömningen att det viktigaste för oss långsiktigt är att säkra kundernas förtroende och visa att vi tar fullt ansvar för det som hänt. Det är fortfarande ett mycket lågt faktiskt felutfall på 0,2% och det är olyckligt att våra tidiga beräkningar av kostnaden för programmet måste justeras upp. Jag har besökt samtliga stora kunder i Nordamerika och vi har gjort bedömningen att det är bättre för Haldex att ha en mer tillmötesgående inställning i ersättningsdiskussionerna. Vi ser dessutom en högre utbytesprocent än genomsnittet för liknande program, vilket tyder på att informationen har nått berörda fordonsägare på ett effektivt sätt.

Omstruktureringsprogrammet närmar sig slutförande

Under tredje kvartalet har vi avslutat flytten av produktion från Tyskland till Ungern. Det är mycket glädjande att konstatera att flytten löpt bättre än plan och framtidstron i Ungern är hög. Under det fjärde kvartalet kommer vi avsluta det sista steget i omstruktureringsprogrammet som löpt sedan 2013. Den återstående delen av programmet är den anpassning av personalstyrkan i Tyskland som löper under resten av året.

Marknadsutsikter

Marknadsläget för återstoden av 2015 är fortfarande god för Truck och Trailer i Europa och Nordamerika, även om produktionsvolymerna troligtvis kommer vara något lägre i Nordamerika under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. De kinesiska lastbilsvolymerna ser dessvärre ut att minska jämfört med föregående år och detta i kombination med en mycket svag marknad i Brasilien och Ryssland kommer ha negativa effekter på totalen.

2016 ser lovande ut i Europa med ökad orderingång medan Nordamerika bedöms få en nedgång från rekordåret 2015. 2016 kommer emellertid vara ett år med volymer över genomsnittet i Nordamerika. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien, Ryssland och Kina under 2016.”


Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 23 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://financialhearings.nu/151023/haldex/

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-566 426 65

UK: +44 20 342 814 14

US: +1 646 502 5119

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

 

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl. 07:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK