We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 15, 2015 | Press release
Haldex ökar kostnadsreservation för produktåterkallelse

Under slutet av 2014 inledde Haldex en fältinspektion följt av en produktåterkallelse av en variant av bolagets bromscylindrar på den Nordamerikanska marknaden. Totalt sett beräknas 159 000 bromscylindrar omfattas av återkallelsen.

Kostnaden bedömdes i början av året till 65 MSEK, vilken belastade resultatet som en engångspost under fjärde kvartalet 2014. Enligt nya beräkningar, baserade på faktiskt utfall och en ny bedömning, kommer den totala kostnaden uppgå till 170 MSEK, varav 105 MSEK kommer belasta tredje kvartalet 2015 som engångspost.

De främsta anledningarna till den ökade kostnaden är:

  • Högre utbytesprocent. Branschsiffror visar på 55-70 procents utfall i genomsnitt av ett utbytesprogram. Haldex gör bedömningen att 85 procent kommer byta ut sina produkter som del av det aktuella programmet.

  • Investering i kundrelationen. Vid diskussioner med berörda kunder har Haldex valt en generösare nivå på ersättning för nedlagt arbete i de fall kunden utfört arbetet i sina egna serviceverkstäder.

  • Oförutsedda hanteringskostnader för administration, frakt, ökad lagerhållning o.likn.

Bo Annvik, VD och koncernchef: ”Vi har gjort bedömningen att det viktigaste för oss långsiktigt är att säkra kundernas förtroende och visa att vi tar fullt ansvar för det som hänt. Det är fortfarande ett mycket lågt faktiskt felutfall på 0,2% och det är mycket olyckligt att våra tidiga beräkningar av kostnaden för programmet måste justeras upp. Jag har besökt samtliga stora kunder i Nordamerika och vi har gjort bedömningen att det är bättre för Haldex att ha en mer tillmötesgående inställning i ersättningsdiskussionerna. Vi ser dessutom en högre utbytesprocent än genomsnittet för liknande program, vilket tyder på att informationen har nått berörda fordonsägare på ett effektivt sätt.”

Kort bakgrund till produktåterkallelsen
Ett membran i en bromscylinder kan komma ur position under produktionsprocessen vilket resulterar i att bromscylindern utlöser parkeringsbromsen. Samma fel kan uppstå på släpvagnar, vid vissa speciella tillfällen, om fordonets pneumatiska system fungerar bristfälligt. Det specifika beteendet i det pneumatiska systemet påverkar i sin tur Haldex bromscylindrar som inte hanterar denna avvikelse på ett helt tillförlitligt sätt. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har beslutat att Haldex ska erbjuda samtliga kunder att byta ut den berörda bromscylindern mot en alternativ produkt.

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 sept 2015 kl. 16:50.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents