We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 28, 2015 | Press release
Kommuniké från Haldex årsstämma

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om tre kronor per aktie med avstämningsdag den 30 april 2015. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2015.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Magnus Johansson, Staffan Jufors, Arne Karlsson och Annika Sten Pärson samt beslutade om nyval av Carina Olson. Bolagsstämman omvalde Göran Carlson som styrelseordförande.

Bolagsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är Bror Frid.

Arvodena till styrelsens ledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2016 beslutades höjas något i förhållande till föregående år. Styrelsens ordförande ska erhålla 540 000 (525 000) kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 215 000 (210 000) kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå oförändrat enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2015, samt säkringsåtgärder med anledning av programmet genom att bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part.

Programmet omfattar ca 25 deltagare inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2015 innebär i korthet att om vissa prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2015 kan deltagarna i programmet tilldelas en rörlig ersättning, av vilket 60 % kommer att tilldelas kontant och 40 % kommer att tilldelas i form av personaloptioner. Varje personaloption medför en rätt att vederlagsfritt och automatiskt under år 2019 erhålla en stamaktie i Haldex. Prestationsmålen är knutna till vissa nyckeltal för koncernen: rörelsevinstmarginal och operativt kassaflöde.

Löptiden för programmet är fyra år, med intjänande under 2015 och därefter en treårig inlåsningsperiod innan aktier kan tilldelas deltagarna. Utbetalning av eventuellt kontantbelopp kan ske under våren 2016.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 272 253 aktier och den maximala kostnaden för LTI 2015 uppskattas till 13,7 miljoner kronor.

Eftersom erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av avlagda röster inte uppnåddes för styrelsens huvudalternativ att bemyndiga styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier till deltagarna i LTI 2015, beslöt stämman enligt styrelsens andra alternativ att bemyndiga styrelsen att ingå swapavtal med tredje part för att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2015.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får i syfte att finansiera eventuella företagsförvärv ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Ytterligare information:

Fullständig information om varje beslutsförslag kan laddas ner från www.haldex.se  

 

Kontaktperson:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents