We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 2, 2015 | Press release
Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer i Haldex

Valberedningen

En valberedning bestående av Göran Carlson som representerar sitt eget innehav, Frank Larsson som är utsedd av Handelsbanken Fonder, Anders Algotsson som är utsedd av AFA Försäkring och Erik Törnberg som är utsedd av Creades utsågs i oktober 2014. Göran Carlson utsågs till ordförande i valberedningen. P g a ägarförändringar ändrades sammansättningen och Nils Bolmstrand som är utsedd av Nordea Investment Funds ersatte Erik Törnberg från Creades under november 2014.

Valberedningen har haft 5 möten. Ingen ersättning har utgått till valberedningens medlemmar.

Valberedningen i Haldex Aktiebolag (publ) kommer att framlägga följande förslag till Haldex bolagsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 (7) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Magnus Johansson, Arne Karlsson, Staffan Jufors och Annika Sten Pärson. Vidare föreslås nyval av Carina Olson. Göran Carlson föreslås som styrelsens ordförande. Stefan Charette och Cecilia Löf har avböjt omval.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bl. a haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer med styrelseledamöter.

Mot bakgrund av att ledamot med bred finansiell kompetens avböjt omval har valberedningen specifikt sökt ersätta styrelsen med denna kompetens.

Carina Olson, född 1965, är CFO och Inköpsdirektör på Södra Skogsägarna ekonomisk förening i Växjö. Södra-koncernen har en omsättning på 17 Miljarder och ca 3 500 anställda. Carina Olson är Civilekonom och MBA och har varit anställd i Södra sedan 2001 och innehaft rollen som CFO i såväl Södra Timber som Södra Cell. 2011 tillträdde hon tjänsten som CFO för hela koncernen och hade parallellt även tjänsten som HR-direktör. Mellan 1990 och 2001 innehade Carina tjänster som ekonomichef, redovisningschef och controller inom ett flertal bolag inom ABB Fläkt Industri AB i Växjö.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att de uppfyller de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår en mindre höjning av styrelsearvoden men föreslår oförändrade utskottsersättningar.

Valberedningen föreslår en sänkning av det totala arvodet till 1,62 Mkr (1,8 Mkr) i och med att styrelsen minskas med en person. Arvoden till de enskilda ledamöterna ökar med ca 2,5% medan ersättningar för utskottsarbete är oförändrade.

Valberedningens förslag är att arvodet fördelas enligt följande: styrelsens ordförande med 540 000 (525 000) kr och övriga ledamöter med 215 000 (210 000) kr vardera. Därutöver föreslås att ersättningar för utskottsarbetet är oförändrade och skall utgå enligt följande: ordförande i revisionsutskottet 100 000 kr, ledamot i revisionsutskottet 50 000 kr, ordförande i ersättningsutskottet 50 000 kr och ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kr.

Förslag till val av revisor

På uppdrag av 2014 års valberedning har Revisionsutskottet genomfört en upphandlingsprocess för att ta fram en rekommendation till revisionsbyrå för Haldex avseende år 2015 – 2017. Upphandlingen initierades på våren och avslutades under oktober 2014. Revisionsutskottets eniga rekommendation är att ge PwC förnyat förtroende att fortsätta som revisorer för Haldex. Ansvarig revisor är Bror Fridh.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Göran Carlson väljs till ordförande vid årsstämman.

 

Valberedningen i
Haldex Aktiebolag (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2015 kl. 15:00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents