We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 29, 2016 | Press release
Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15, Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare även att delta i en kort presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

A.             RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 27 april 2016,

dels    anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 60 00 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast onsdagen den 27 april 2016. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 27 april 2016 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

B.             ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Verkställande direktörens redogörelse.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om

(a)        fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015,

(c)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

(d)        avstämningsdag för beslutad vinstutdelning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode till revisorerna.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor.

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om

(a)        inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och

(b)        säkringsåtgärder med anledning därav.

15. Beslut om

(a)        bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och

(b)        bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Göran Carlson ska väljas till ordförande för årsstämman 2016.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2015 om 2,00 kronor per aktie.

Förslag till avstämningsdag avseende utdelning (punkt 8(d) på dagordningen)

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslår styrelsen fredagen den 6 maj 2016. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9-12 på dagordningen)

En valberedning bestående av Göran Carlson som representerar sitt eget innehav, Elisabet Jamal Bergström som är utsedd av Handelsbanken Fonder, Anders Algotsson som är utsedd av AFA Försäkring och Nils Blomstrand som är utsedd av Nordea Fonder utsågs i oktober 2015. Efter valberedningens bildande har Carnegie ökat sitt innehav till en större ägarandel än Nordea. Parterna är dock överens om att valberedningens sammansättning inte ska förändras utan Nordea fullföljer sitt uppdrag. Göran Carlson utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen, som per den 30 september 2015 representerade 17,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Magnus Johansson, Staffan Jufors, Carina Olson och Annika Sten Pärson. Vidare föreslås nyval av Anders Nielsen. Göran Carlson föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Arne Karlsson har avböjt omval.

Anders Nielsen, född 1962, är idag chef för affärsutveckling inom Volkswagen Truck & Bus med varumärkena MAN och SCANIA. Efter att ha läst Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola anställdes Anders på Scania 1987. Under tidigare år har han innehaft tjänster som produktionschef för växellådor och hytter samt som teknisk direktör för Latinamerika. Under senare år har Anders varit globalt ansvarig för produktion och logistik inom Scania innan han 2012 tillträdde som verkställande direktör för MAN Truck & Bus.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som bolagets revisor. Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2017. Huvudansvarig revisor är Bror Frid.

Arvodena till styrelsens ledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2017 föreslås höjas något i förhållande till föregående år. Styrelsens ordförande ska erhålla 554 000 (540 000) kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 220 000 (215 000) kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå oförändrat enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder i anledning därav (punkterna 14 (a)-(b) på dagordningen)

Förslag till beslut om införande av Programmet (punkt 14 (a) på dagordningen)

Styrelsen för Haldex Aktiebolag (publ) (”Haldex” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2016 beslutar om införande av ett incitamentsprogram (”LTI 2016” eller ”Programmet”), vilket i allt väsentligt motsvarar utformningen av incitamentsprogrammet LTI 2015 som infördes enligt beslut av årsstämman 2015.

Styrelsens samlade bedömning är att LTI 2016 skapar ett enhetligt och hållbart system för rörlig ersättning inom Haldex-koncernen (”Koncernen”) som kommer att motivera till långsiktigt värdeskapande genom att likställa intresset mellan anställda och aktieägare.

Syfte och huvudsaklig utformning

LTI 2016 syftar till att:

 • skapa ett program för rörlig ersättning som kommer att bidra till Haldex förmåga att bibehålla och rekrytera nyckelpersoner och som kommer att säkerställa att Haldex ersättningsnivåer är konkurrenskraftiga på den relevanta marknaden,
 • stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och
 • skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget hos de anställda och sammanlänka deras intressen med aktieägarnas genom uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier.

LTI 2016 innebär i korthet att om vissa prestationsmål (”Prestationsmål”) uppnås under räkenskapsåret 2016 (”Prestationsåret”) kan deltagarna i LTI 2016 (”Deltagare” eller ”Deltagarna”) i början av år 2017 tilldelas en rörlig ersättning (”Prestationsbeloppet”), av vilket 60 procent (”Kontantbeloppet”) kommer att tilldelas kontant och 40 procent (”Aktiebeloppet”) kommer att tilldelas i form av personaloptioner som är villkorade icke-överlåtbara uppskjutna rätter (”Prestationsrätter”) att vederlagsfritt och automatiskt under år 2020 erhålla en stamaktie i Haldex (”Prestationsaktie”) för varje Prestationsrätt.

Löptiden för LTI 2016 är fyra år, med intjänande under Prestationsåret. Efter utgången av Prestationsåret kommer tilldelning av eventuellt Aktiebelopp ske. Utbetalning av eventuellt Kontantbelopp förväntas ske under våren 2017.

Efter tilldelningen av eventuellt Aktiebelopp kommer Deltagaren att tilldelas Prestationsrätter varefter en inlåsningsperiod om tre år (”Inlåsningsperioden”) följer innan slutgiltig överlåtelse av Prestationsaktier till Deltagaren beräknas ske år 2020, efter årsstämman 2020 och före utgången av juni månad 2020.

Uppskjuten rörlig ersättning enligt LTI 2016 är inte pensionsgrundande.

Deltagare

Programmet kommer att omfatta ca 24 Deltagare inom Koncernen, inklusive den verkställande direktören.

Deltagare som under Programmets löptid säger upp sig eller blir uppsagd eller av annan anledning lämnar Koncernen har som huvudregel inte rätt att erhålla Prestationsaktier. Deltagare som under Prestationsåret blir tjänstledig, föräldraledig, sjukskriven eller liknande och fortfarande är anställd har rätt att erhålla Prestationsaktier, efter individuell anpassning av villkoren. Deltagare som erhållit tilldelning av Prestationsrätter och efter tilldelningen blir tjänstledig, föräldraledig, sjukskriven eller liknande och fortfarande är anställd eller går i pension under Programmets löptid har rätt att erhålla Prestationsaktier. Styrelsen har rätt att fatta beslut som avviker från ovan nämnda gränsdragningar både generellt och i individuella fall.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

Deltagande i Programmet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Prestationsrätter

Aktiebeloppet omvandlas till ett antal Prestationsrätter, avrundat till närmaste heltal, genom att Aktiebeloppet divideras med den genomsnittliga volymviktade betalkursen för stamaktien i Haldex på Nasdaq Stockholm under sex månaders tid från och med den första handelsdagen i september 2016 till och med den sista handelsdagen i februari 2017 (”Omräkningskursen”), dock lägst 31,55 kr per aktie (”Golvkursen”). Styrelsen har rätt att vid vissa bolagshändelser, bland annat vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, besluta om ändring av Golvkursen i enlighet med på aktiemarknaden sedvanliga principer för omräkning vid sådana händelser.

En Prestationsrätt utgör inte ett värdepapper eller ett finansiellt instrument och registreras inte på något värdepapperskonto hos någon central värdepappersförvarare. Deltagare har inte rätt att pantsätta, avyttra, överlåta eller på annat sätt förfoga över Prestationsrätter.

En Prestationsrätt ger inte rätt till vinstutdelning eller andra aktieägarrättigheter under Prestationsrättens löptid. Däremot ska innehavare av Prestationsrätter erhålla kompensation för utdelning på underliggande Prestationsaktier under Inlåsningsperioden i form av ett kontantbelopp.

Vid fondemission, nyemission, konvertering av konvertibler, uppdelning eller sammanläggning av aktier samt i vissa andra fall kan antalet Prestationsrätter komma att omräknas i enlighet med allmänna principer på aktiemarknaden.

Tilldelning av Prestationsaktier

Varje innehavd Prestationsrätt ger Deltagaren en villkorad rätt att vederlagsfritt och automatiskt erhålla tilldelning av en Prestationsaktie under år 2020.

Det totala antalet Prestationsaktier som kan komma att tilldelas Deltagarna får inte överstiga 305 293, vilket är lika med kvoten av (a) det högsta totala Aktiebeloppet för samtliga Deltagare dividerat med (b) Golvkursen.

Leverans av eventuella Prestationsaktier är villkorad av att Prestationsmålen uppnåtts och att Deltagaren är anställd inom Koncernen under hela Inlåsningsperioden. Därutöver måste styrelsen också bedöma utfallet av LTI 2016 som rimligt i förhållande till Bolagets, Koncernens eller arbetsgivarens finansiella ställning för att tilldelning av Prestationsaktier ska ske. Styrelsen ska innan och i nära anslutning till tilldelning av Prestationsaktier bedöma om och i vilken utsträckning nämnda villkor är uppfyllda.

Om inte samtliga villkor är uppfyllda har styrelsen rätt att efter eget skön ensidigt ändra villkoren för LTI 2016 till vad styrelsen anser skäligt, och till exempel helt eller delvis förklara utestående Prestationsrätter förverkade, innebärande att färre eller inga Prestationsaktier överlåts till Deltagare. En sådan beslutad ändring ska offentliggöras senast i samband med Haldex första finansiella rapport efter beslutet.

Säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman, som huvudalternativ (punkt 14 (b) alternativ (1) nedan), beslutar

(i) om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på en reglerad marknad och

(ii) om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier till Deltagare.

Eftersom Programmet inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Koncernen har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2016 att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för täckande av kostnader för sociala avgifter. Innan överlåtelse av stamaktier sker till Deltagare avser styrelsen dock föreslå årsstämman 2019 och/eller 2020 att besluta om att överlåtelse får ske av egna aktier på en reglerad marknad för att täcka sådana kostnader.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 14 (b) alternativ (1) nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Haldex ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part (punkt 14 (b) alternativ (2) nedan).

Kostnader för Programmet m.m.

Den maximala kostnaden för LTI 2016 uppskattas till 11,9 miljoner kronor.

Beräkningen av kostnaderna har utförts med följande antaganden: (i) en genomsnittlig aktiekurs för Haldex stamaktie om 63,10 kronor, (ii) utdelning om 0 kronor lämnas av Haldex varje år under Programmet och (iii) en bedömning av framtida volatilitet avseende Haldex stamaktie. Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för Programmet om cirka 9,6 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor vid en antagen årlig kursuppgång om 10 procent under Inlåsningsperioden. Om den genomsnittliga aktiekursen ökar från 63,10 kronor med 10 procent fram till införandet av Programmet förändras kostnaderna endast marginellt då antalet Prestationsrätter reduceras i motsvarande mån. Även vid en minskning av den genomsnittliga aktiekursen påverkas kostnaderna endast i marginell omfattning. Den förväntade årliga kostnaden, inklusive sociala avgifter, motsvarar drygt 1 procent av Haldex totala personalkostnader.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2016 har beretts av styrelsen och diskuterats med större aktieägare.

Tidigare incitamentsprogram i Haldex

Årsstämman 2013 antog det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2013 som i allt väsentligt har samma utformning som det nu föreslagna LTI 2016. I LTI 2013 deltar per sista december 2015 12 personer som kan komma att tilldelas totalt högst 50 420 prestationsaktier under första halvåret 2017.

Årsstämman 2014 antog det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2014 som i allt väsentligt har samma utformning som det nu föreslagna LTI 2016. I LTI 2014 deltar per den sista december 2015 20 personer som kan komma att tilldelas totalt högst 28 386 prestationsaktier under första halvåret 2018.

Årsstämman 2015 antog det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2015 som i allt väsentligt har samma utformning som det nu föreslagna LTI 2016. På grund av finansiella omständigheter 2015 beslöts att inget utfall skulle ske för LTI 2015.

Förutom LTI 2013 och LTI 2014 finns för närvarande inga andra långsiktiga incitamentsprogram i Haldex.

Förslag till beslut om säkringsåtgärder med anledning av Programmet (punkt 14 (b) på dagordningen)

Förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14 (b) alternativ (1))

(i) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna stamaktier enligt följande:

 • förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm,
 • högst 305 293 egna aktier får förvärvas, och
 • förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2016 samt att möjliggöra överlåtelser av egna aktier på en reglerad marknad för att täcka kostnader förenade med Programmet.

(ii) Beslut om överlåtelse av egna aktier till Deltagare i LTI 2016

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

 • högst 305 293 aktier får överlåtas,
 • rätt att erhålla aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma Deltagare i LTI 2016, med rätt för varje Deltagare att erhålla högst det antal aktier som är tillåtet enligt villkoren för LTI 2016,
 • Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTI 2016 uppfylls,
 • överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTI 2016,
 • aktierna ska överlåtas vederlagsfritt, och
 • antalet aktier som kan komma att överlåtas till Deltagarna i LTI 2016 kan omräknas till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTI 2016.

Syftet med den föreslagna överlåtelsen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till Deltagarna i LTI 2016.

Förslag till beslut om aktieswapavtal med tredje part (punkt 14 (b) alternativ (2))

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkt 14 (b) alternativ (1) ovan inte kan uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att Haldex på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Haldex till Deltagarna.

Övrigt

Villkor

Stämmans beslut om införande av Programmet enligt punkt 14 (a) ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 (b) alternativ (1) ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 (b) alternativ (2) ovan.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende Programmet enligt punkt 14 (a) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkt 14 (b) alternativ (1) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkt 14 (b) alternativ (2) ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Förslag till beslut om bemyndiganden att förvärva och överlåta egna aktier (punkterna 15 (a)-(b) på dagordningen)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15 (a) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

 • förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm,
 • förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, och
 • förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten 15 (b) nedan och därmed ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv (punkt 15 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

 • överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt,
 • överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
 • högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas,
 • överlåtelse av egna aktier ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen, och
 • betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Majoritetskrav

Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 (a)-(b) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C.             ÖVRIGT

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.haldex.com senast från och med tisdagen den 12 april 2016 samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär. Kopior av styrelsens fullständiga förslag samt styrelsen yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.haldex.com senast från och med tisdagen den 12 april 2016 och skickas till de aktieägare som så begär. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande enligt ovan samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Wiveca Kivi, Haldex AB, Box 507, 261 24 Landskrona.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 44 215 970. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Landskrona i mars 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014 kl. 14:00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK

Related Documents