We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 11, 2016 | Annual Financial Statement
Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2015
God lönsamhet trots avmattning i slutet av året

Lönsamheten är fortsatt god med en rörelsemarginal på 9,3 procent för helåret 2015 samt nästan dubblerad vinst per aktie till 4,28 SEK. God kostnadskontroll, högre försäljning mot den mer lönsamma eftermarknaden samt förbättrad lönsamhet på växande produkter bidrog till att rörelsemarginalen kunde bibehållas under ett år med försämrat marknadsläge. Den nordamerikanska marknaden har mattats av under andra halvåret samtidigt som efterfrågan i Brasilien och Kina varit markant lägre under hela året. Det försämrade marknadsläget i kombination med en produktåterkallelse resulterade i att den valutajusterade omsättningen minskade under helåret 2015.

Omsättningen för helåret uppgick till 4 777 (4 380) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent för helåret. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 052 (1 092) MSEK, vilket valutajusterat motsvarar en minskning med 9 procent.

Rörelseresultat för helåret exklusive engångsposter uppgick till 444 (408) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (9,3) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 325 (233) MSEK och rörelsemarginalen till 6,8 (5,3) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 7,3 (9,3) procent.

Resultat efter skatt uppgick till 191 (107) MSEK och resultat per aktie till 4,28 (2,32) SEK för helåret. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 48 (17) MSEK i resultat efter skatt och 1,08 (0,38) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 220 (435) MSEK för helåret och till 111 (204) MSEK för fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 2,00 (3,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår vidare återköp av aktier i syfte att användas vid förvärv eller för att makuleras, för att därmed öka aktieägarvärdet.

Nyckeltal oktober-december 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 052 (1 092)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   76 (101)

 • Rörelseresultat, MSEK   69 (32)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,3 (9,3)

 • Rörelsemarginal, %   6,6 (3,0)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,7 (21,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   15,9 (12,2)

 • Resultat efter skatt, MSEK   48 (17)

 • Resultat per aktie, SEK   1,08 (0,38)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   111 (204)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-december 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 777 (4 380)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   444 (408)

 • Rörelseresultat, MSEK   325 (233)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (9,3)

 • Rörelsemarginal, %   6,8 (5,3)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,7 (21,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   15,9 (12,2)

 • Resultat efter skatt, MSEK   191 (107)

 • Resultat per aktie, SEK   4,28 (2,32)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   220 (435)

1) Rullande tolv månader


Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”När vi summerar 2015 kan vi se tillbaka på ett år som inleddes med ett starkt marknadsläge och en ambition att uppnå lönsam tillväxt. Marknadsläget har successivt försämrats och i kombination med effekterna av den produktåterkallelse som följt oss under hela året, har vi valt att prioritera lönsamhet framför tillväxt. Vi avslutar 2015 med en hög rörelsemarginal på 9,3 procent, trots att vi upplevt ett år med oförutsedda händelser och lägre omsättning. Ett Haldex som kan leverera god lönsamhet även vid omsättningsbortfall är ett av våra högst prioriterade mål och vi arbetar vidare mot det mål på minst 10 procent vi satt upp långsiktigt.

Nordamerika

Produktåterkallelsen av en variant av bromscylindrar på den amerikanska marknaden har varit den enskilt största händelsen som påverkat oss negativt under året. Vi har arbetat hårt med att återfå kundernas förtroende och fått mycket positiv respons på hur vi hanterat våra åtaganden mot kund. Jag har personligen besökt alla stora lastbils- och släpvagnstillverkare i Nordamerika och har inbokade besök med ett flertal stora åkerier under början på året. Nordamerika har även upplevt sämre efterfrågan inom området Remanufacturing (renovering av produkter). En lång vinter samt en kund som hamnat i finansiella problem har resulterat i lägre försäljning än föregående år. Reman är emellertid ett verksamhetsområde med stor tillväxtpotential och vi har fortfarande ambition att expandera i och utanför Nordamerika.

Prognosmakarna är överens om att den nordamerikanska marknaden kommer minska under 2016 jämfört med 2015 vilket gör situationen än mer utmanande. För att säkerställa att vi bygger en långsiktig, lönsam och tillväxtorienterad verksamhet i Nordamerika kommer jag tillbringa mycket tid i denna region under året. Det blev ett än mer viktigt beslut då vår nytillträdda nordamerikachef tvingades sluta under början av 2016 av personliga skäl. Jag kommer att temporärt gå in som chef över Nordamerika och säkerställa att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt innan jag lämnar över till en efterträdare. Vi har ett gott rykte på den nordamerikanska marknaden och med den återlansering av skivbromsen samt den förbättrade varianten av bromscylindern vi kommer göra i år, har vi alla förutsättningar för att återgå till tidigare omsättningsnivåer igen. Det kommer dock ta tid och synbara effekter kan förväntas först i slutet av året.

Produkter på tillväxt

Haldex har en stark produktportfölj med skivbromsen som främsta tillväxtprodukt. Under 2016 förväntas omsättningen från denna produktkategori öka med en tredjedel för att successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren, tack vare redan ingångna kontrakt. Med ett flertal av de stora lastbils- och släpvagnstillverkarna förs för närvarande diskussioner kring framtida kontrakt. En av de stora lastbilstillverkarna har kvalificerat Haldex skivbroms till nästa steg och vi återstår nu som en av ett fåtal leverantörer för en slutgiltig upphandling. Det är dock långa planeringstider i vår bransch och intäkter från dessa kontrakt förväntas från år 2020 och framåt.

En annan produktkategori som uppvisat god tillväxt under året är EBS för släpvagnar. Det är en produkt där vi har ett större, pågående FoU-projekt så det känns mycket bra att Haldex positionerar sig allt starkare inom detta område. EBS är en teknik som än så länge är störst i Europa men som har potential att på längre sikt införas i andra delar av världen.  

God eftermarknad

På eftermarknaden har Europa och Sydamerika uppvisat positiva försäljningssiffror under hela året. Eftermarknaden har generellt sett högre lönsamhet än Truck och Trailer, vilket bidragit till årets starka rörelsemarginal. Det är även glädjande att se att eftermarknadsförsäljningen inom skivbromsar successivt tagit fart.

Haldex har som ambition att bredda sitt erbjudande mot eftermarknaden och arbetet med att introducera nya produkter är i full gång. Under januari lanserade vi en bromscylinder inom lågkostnadssegmentet på eftermarknadsmässan Heavy Duty Aftermarket under varumärket Midland. Liknande lanseringar kommer ske under våren i Europa under varumärket Grau. Det är ett led i vår strävan att nå ut med ett bredare produktutbud fokuserat på tredje och fjärde ägaren av fordonet som har lägre livslängdskrav, än de premiumprodukter som främst köps av första och andra ägaren med längre livslängdskrav.

Marknadsutsikter

Marknaden i Europa ser lovande ut under 2016 med ökad orderingång medan Nordamerika bedöms få en nedgång från ett starkt 2015. 2016 bedöms emellertid vara ett år med volymer över genomsnittet i Nordamerika. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien och Kina under 2016.

Haldex under 2016

Haldex går in i 2016 med tillväxt inom viktiga produktkategorier. Omstruktureringsprogrammet är genomfört och fokus flyttat till utrullning av eftermarknadsstrategin och till att säkra ett större lastbilskontrakt. Det är dock aktiviteter som leder till framtida intäkter och som inte positivt påverkar 2016. Vi ser ett år framför oss då vi fortfarande kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa tillväxt. Vår ambition är dock att fortsatt säkerställa en god lönsamhet i linje med 2015 års nivåer, men med en svagare efterfrågan blir denna målsättning utmanande att nå under året.


Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 11 februari kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://financialhearings.nu/160211/haldex/

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 99
UK: +44 20 3008 9809
US: +1 347 329 1282

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari, 2016 kl 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents