We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 15, 2016 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2016: God rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde trots fortsatt svagt marknadsläge
Marknadsläget fortsatte vara svagt under andra kvartalet, vilket resulterade i lägre försäljning. Nedgången i efterfrågan var störst i Nordamerika, vilket är den främst bidragande orsaken till lägre omsättning. Realiserade besparingar och god kostnadskontroll balanserade delvis försäljningsminskningen och bidrog positivt till rörelsemarginalen. Kassaflödet har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 147 (1 290) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 9 procent under andra kvartalet. För årets sex första månader minskade den valutajusterade omsättningen med 10 procent.

Rörelseresultat för andra kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 87 (137) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 (10,6) procent. För årets sex första månader uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 7,3 (9,9) procent. Inga engångsposter redovisades under året sex första månader varför även rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgår till samma tal för 2016. En valutakorrigerad rörelsemarginal på 8,3 procent uppnåddes för andra kvartalet.

För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till 62 (86) MSEK och resultat per aktie till 1,39 (1,92) SEK. För årets sex första månader uppnåddes 2,47 (3,70) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61 (-26) MSEK för andra kvartalet och till 103 (-24) MSEK för årets sex första månader.

Ett joint venture är under bildande tillsammans med det kinesiska bolaget VIE. Bolaget kommer utveckla elektromekaniska bromsar för elektriska kommersiella fordon, med initialt fokus på den kinesiska bussmarknaden.

Efter kvartalets utgång offentliggjorde SAF-Holland ett icke-förankrat offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Haldex. SAF-Hollands och Haldex respektive pressmeddelanden finns publicerade på bolagets hemsida.

Nyckeltal april-juni 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 147 (1 290)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   87 (137)
 •  Rörelseresultat, MSEK   87 (134)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,6 (10,6)
 •  Rörelsemarginal, %   7,6 (10,4)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   17,3 (23,4)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   11,7 (14,8)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   62 (86)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,39 (1,92)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   61 (-26)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-juni 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     2 244 (2 536)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   164 (252)
 •  Rörelseresultat, MSEK   164 (248)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,3 (9,9)
 •  Rörelsemarginal, %   7,3 (9,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   17,3 (23,4)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   11,7 (14,8)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   110 (165)
 •  Resultat per aktie, SEK   2,47 (3,70)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   103 (-24)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Omsättning fortsatte vara lägre under andra kvartalet än motsvarande period föregående år. Den nedgång som noterats i antal producerade fordon i Nordamerika kombinerat med effekterna av produktåterkallelsen påverkade vår försäljning markant.

Under kvartalet har vi haft god kostnadskontroll och nivån på rörelsemarginal är huvudsakligen korrelerat till lägre omsättning och inte till högre kostnader. Valutaförändringarna har dessutom påverkat rörelsemarginalen negativt, vilket betyder en valutakorrigerad rörelsemarginal på 8,3 procent för andra kvartalet. Ett Haldex som kan leverera god lönsamhet även vid ett signifikant omsättningsbortfall är fortsatt ett av våra högst prioriterade mål och vi arbetar vidare mot det mål på minst 10 procents rörelsemarginal vi satt upp långsiktigt.

Nordamerika

Den svaga nordamerikanska marknaden fortsätter att påverka oss. I likhet med första kvartalet har ungefär hälften av den försäljningsnedgång vi haft under andra kvartalet varit relaterat till bromscylindrar. Det framför allt kopplat till vår starka position inom Truck, som haft den största nedgången i Nordamerika, och enbart en mindre del kopplat till produktåterkallelsen. Efter sommaren kommer den förbättrade versionen av den återkallade bromscylindern att lanseras. De inledande kunddiskussionerna visar att vi fortfarande har kundernas förtroende och att merparten av kunderna planerar att återgå till vår bromscylinder vid nästa planerade ändringstillfälle.

Under första kvartalet återlanserade vi skivbromsen i USA efter ett flertal år då vi inte fick sälja och marknadsföra denna produkt på grund av en patenttvist. Responsen från både kunder och media har varit mycket god och vi undertecknade kort efter lanseringen vår första mindre affär. Målsättningen är att säkra ett kontrakt på den amerikanska marknaden med en trailerkund innan årets slut, vilket skulle vara av stort strategiskt värde.

Vi har alla förutsättningar för att återgå till tidigare omsättningsnivåer i Nordamerika igen. Det kommer dock ta tid på grund av det generellt svaga marknadsläget. Synbara effekter kan dock förväntas först när marknadsläget förbättras.

Produkter för tillväxt

Haldex har en stark produktportfölj med skivbromsen som främsta tillväxtprodukt. Som vi tidigare annonserat förväntas omsättningen från denna produktkategori öka med en tredjedel i år för att successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren. De tidigare annonserade diskussionerna med de stora lastbilstillverkarna har fortsatt enligt plan. I pågående processer har ingen kund slutgiltigt valt leverantör än. Besked förväntas först under hösten. Det är värt att notera de långa planeringstider som är standard i vår bransch och intäkter från dessa kontrakt förväntas från år 2020 och framåt.

Strategiskt samarbete kring elektromekaniska bromsar

Under andra kvartalet annonserade vi ett joint venture med kinesiska VIE. Detta är ett mycket lovande projekt som omfattar många intressanta delar. Vi kommer gemensamt utveckla elektromekaniska bromsar för elektriska kommersiella fordon. Det är en teknik där Haldex sedan tidigare har kunskap och koncept som ligger i teknikens framkant. Det är dessutom en snabbt växande marknad, även om intäkterna än så länge ligger ett antal år fram i tiden. Elektromekaniska bromsar har kortare stoppsträcka än pneumatiska bromsar och det är mycket glädjande att Haldex kommer ta en ledande position inom teknik som är både säkrare och mer miljövänlig. Det ligger väl i linje med vår vision om att skapa en värld med säkrare fordon.

Stabil eftermarknad

Eftermarknaden är vanligtvis relativt stabil när nyproduktionen minskar, men under både första och andra kvartalet har eftermarknaden minskat i Nordamerika. Det kan delvis bero på en övergångsperiod där uppbyggda lager först används, innan det blir en noterbar förändring på eftermarknaden. Eftermarknaden har dock haft en stabiliserande effekt under kvartalet, vilket är positivt.

Våra två nylanserade varumärken på eftermarknaden - Midland för Nordamerika och Grau för Europa - har fortsatt att utvecklas väl. Försäljningen av dessa varumärken samt Haldex övriga produkter, via den e-handelsplattform vi lanserade i Nordamerika under första kvartalet, har gått över förväntan.

Marknadsutsikter

Marknaden i Europa ser lovande ut under 2016 med ökad orderingång, medan Nordamerika bedöms fortsätta utvecklas svagt och kan eventuellt påverkas ytterligare av att Trailersegmentet försämras under andra halvåret. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien under 2016. I föregående delårsrapport bedömde vi att Kina inte kommer se någon väsentlig förbättring under 2016, men Kina har börjat visa vissa tecken på tillväxt och vi har nu en mer positiv syn på Kina för helåret.

Vi håller fast vid vår bedömning att 2016 är ett år då vi fortfarande kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet där rörelsemarginalen under första halvåret visar en realistisk nivå under rådande marknadssituation.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 15 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://www.financialhearings.nu/?160715/haldex

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 99

UK: +44 20 3008 9809

US: +1 85 5831 5944

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer 

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Åke Bengtsson, Ekonomi- och finansdirektör, 0418-47 60 0
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i denna rapport, fredagen den 15 juli 2016, kl 07:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2100 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK