We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 22, 2016 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2016: God rörelsemarginal trots svagare marknadsläge
Marknadsläget fortsatte försvagas under första kvartalet, vilket resulterade i lägre försäljning, framför allt i Nordamerika. Minskad försäljning av bromscylindrar var den enskilt största orsaken till lägre omsättning. God kostnadskontroll, realiserade besparingar samt förbättrad bruttomarginal balanserade delvis försäljningsminskningen och bidrog positivt till rörelsemarginalen. Kassaflödet har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 097 (1 246) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 11 procent under kvartalet.

Rörelseresultat för första kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 77 (115) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 (9,3) procent. Inga engångsposter redovisades under kvartalet varför även rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 7,0 (9,2).

Resultat efter skatt uppgick till 48 (79) MSEK och resultat per aktie till 1,08 (1,78) SEK för första kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 (2) MSEK för första kvartalet.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 2,00 (3,00) SEK per aktie. Styrelsen har vidare föreslagit återköp av aktier i syfte att användas vid förvärv eller för att makuleras, för att därmed öka aktieägarvärdet. Haldex årsstämma hålls den 3 maj 2016.

Nyckeltal januari-mars 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

  • Nettoomsättning, MSEK     1 097 (1 246)
  • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   77 (115)
  • Rörelseresultat, MSEK   77 (114)
  • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,0 (9,3)
  • Rörelsemarginal, %   7,0 (9,2)
  • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   19,6 (22,4)
  • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   13,9 (13,5)
  • Resultat efter skatt, MSEK   48 (79)
  • Resultat per aktie, SEK   1,08 (1,78)
  • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   42 (2)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Första kvartalets omsättning var betydligt lägre än motsvarande period föregående år. Den nedgång i efterfrågan som förutspåtts i Nordamerika kombinerat med effekterna av produktåterkallelsen påverkade vår försäljning markant. Vi såg däremot en viss ljusning i mars som fortsatt in i april och jag ser därmed inga tecken på att läget för Haldex ska försämras ytterligare.

Under kvartalet har vi haft god kostnadskontroll och höjt bruttomarginalen. Förändringen i rörelsemarginal är direkt korrelerat till lägre omsättning och inte till högre kostnader. Valutaförändringarna har dessutom påverkat rörelsemarginalen negativt med 0,7 procent, vilket betyder en valutarensad rörelsemarginal på 7,7 procent. Ett Haldex som kan leverera god lönsamhet även vid ett signifikant omsättningsbortfall är fortsatt ett av våra högst prioriterade mål och vi arbetar vidare mot det mål på minst 10 procents rörelsemarginal vi satt upp långsiktigt.

Nordamerika

Produktåterkallelsen av en variant av bromscylindrar på den amerikanska marknaden fortsätter att påverka oss. Ungefär hälften av den försäljningsnedgång vi haft under första kvartalet är relaterat till bromscylindrar. Efter sommaren kommer den förbättrade versionen av den återkallade bromscylindern att lanseras. Vi kommer inleda kunddiskussioner redan under andra kvartalet, vilket kommer ge oss indikationer på hur väl vi lyckats återfå kundernas förtroende.

Under slutet på februari återlanserade vi skivbromsen i USA efter ett flertal år då vi inte fick sälja och marknadsföra denna produkt på grund av en patenttvist. Responsen från både kunder och media har varit mycket god och ett antal kunder visade direkt intresse för att lära känna produkten bättre. Målsättningen är att säkra ett kontrakt på den amerikanska marknaden med en trailerkund innan årets slut, vilket skulle vara av stort strategiskt värde.

Vi har alla förutsättningar för att återgå till tidigare omsättningsnivåer i Nordamerika igen. Det kommer dock ta tid på grund av det generellt svaga marknadsläget. Synbara effekter kan förväntas först i slutet av året.

Produkter på tillväxt

Haldex har en stark produktportfölj med skivbromsen som främsta tillväxtprodukt. Som vi tidigare annonserat förväntas omsättningen från denna produktkategori öka med en tredjedel i år för att successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren. Under första kvartalet förnyade en av våra kunder ett leveransavtal för 2016-2018 vilket innebär att de garanterat oss en viss lägsta andel. I detta kontrakt är vi den primära leverantören vilket är en stark signal att vi lyckats få kundens förtroende trots vår relativa storlek till konkurrenterna. De leveransnivåer de nu bekräftat har dock varit del av våra tidigare prognoser så avtalet förändrar inte vår förväntade omsättning från denna produktgrupp, men ger oss en starkare ställning hos kunden och högre anseende på marknaden.

Övriga diskussioner med de stora lastbilstillverkarna har fortsatt enligt plan. I pågående processer har ingen kund slutgiltigt valt leverantör än. Besked förväntas först under hösten. Det är värt att notera de långa planeringstider som är standard i vår bransch och intäkter från dessa kontrakt förväntas från år 2020 och framåt.

Stabil eftermarknad

Eftermarknaden är vanligtvis relativt stabil när nyproduktionen minskar. Det finns dock en övergångsperiod där uppbyggda lager först används innan det blir en noterbar förändring på eftermarknaden. Eftermarknaden har dock haft en stabiliserande effekt under kvartalet, vilket är positivt.

Haldex har som ambition att bredda sitt erbjudande mot eftermarknaden, vilket är än viktigare när nyproduktionen minskar. I mitten på april lanserade vi på bred front våra två nya varumärken - Midland för Nordamerika och Grau för Europa. Det är ett led i vår strävan att nå ut med ett bredare produktutbud fokuserat på tredje och fjärde ägaren av fordonet, som har lägre livslängdskrav och inte vill betala för en premiumprodukt. Vi lanserade samtidigt vår nya hemsida som har utökats med en e-handelsplattform vilken framför allt är riktad mot våra eftermarknadskunder. Våra nordamerikanska kunder är först ut att få tillgång till e-handelsplattformen, tätt följda av våra europeiska kunder senare i år. Haldex har inte tidigare erbjudit e-handel till en större kundgrupp och vi ser med tillförsikt fram emot hur denna kanal kan komplettera vår befintliga försäljning.

Marknadsutsikter

Vår syn på 2016 är oförändrad jämfört med föregående kvartalsrapport. Marknaden i Europa ser lovande ut under 2016 med ökad orderingång, medan Nordamerika bedöms få en nedgång från ett starkt 2015. 2016 bedöms emellertid vara ett år med volymer över genomsnittet i Nordamerika i ett historiskt perspektiv. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien och Kina under 2016.

Vi håller fast vid vår bedömning att 2016 är ett år då vi fortfarande kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa tillväxt. Vår ambition är dock att fortsatt säkerställa en god lönsamhet där rörelsemarginalen under första kvartalet visar en realistisk nivå under rådande marknadssituation.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 22 april kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: http://financialhearings.nu/?160422/haldex

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 98
UK: +44 20 3008 9809
US: +1 646 5025 116

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 kl. 7:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2100 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK