We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2016 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - september 2016: Stabil rörelsemarginal trots fortsatt svagt marknadsläge
Marknadsläget fortsatte vara svagt i Nordamerika under tredje kvartalet, vilket var den främst bidragande orsaken till lägre försäljning. Försäljning av skivbromsen ökade markant men kompenserade inte för minskad försäljning av bromscylindrar och bromshävarmar. Rörelsemarginalen är i linje med årets första kvartal trots minskad omsättning. Vinst per aktie för årets första nio månader har dessutom ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 076 (1 189) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen också med 10 procent under tredje kvartalet. För årets nio första månader minskade den valutajusterade omsättningen med 10 procent.

Rörelseresultat för tredje kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 80 (116) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (9,7) procent. För årets nio första månader uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 7,3 (9,9) procent. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 6,3 procent för tredje kvartalet och till 6,9 procent för årets nio första månader.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 37 (-22) MSEK och resultat per aktie till 0,82 (-0,50) SEK. För årets nio första månader uppnåddes 3,29 (3,20) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (133) MSEK för tredje kvartalet och till 168 (109) MSEK för årets nio första månader.

Den 14 juli inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Tre företag har deltagit med bud på olika nivåer. Vid delårsrapportens publicering kvarstod ett bud från Knorr-Bremse på 125 kr.

Bo Annvik, VD & Koncernchef, har meddelat styrelsen sin uppsägning. Han kvarstår i sin roll tills vidare. Tre roller i Haldex ledningsgrupp har tillsatts under kvartalet: SVP North American Sales, SVP Product Management och SVP R&D.

Nyckeltal juli-september 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 076 (1 189)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   80 (116)
 •  Rörelseresultat, MSEK   68 (8)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,4 (9,7)
 •  Rörelsemarginal, %   6,3 (0,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   14,6 (23,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,1 (14,3)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   37 (-22)
 •  Resultat per aktie, SEK   0,82 (-0,50)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   65 (133)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     3 320 (3 725)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   244 (368)
 •  Rörelseresultat, MSEK   232 (256)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,3 (9,9)
 •  Rörelsemarginal, %   6,9 (6,9)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   14,6 (23,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   14,1 (14,3)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   147 (143)
 •  Resultat per aktie, SEK   3,29 (3,20)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   168 (109)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Tredje kvartalet präglades till stor del av den budsituation som Haldex befinner sig i. Att fortsätta driva verksamheten mot överenskomna mål och enligt tidigare fastlagd strategi blir primärt fokus, för att på så sätt säkerställa att omsättning och lönsamhet bibehålls. Utfallet för tredje kvartalet var i linje med årets tidigare kvartal. Det svagare marknadsläget i Nordamerika fortsatte vilket påverkar försäljningen markant. Rörelsemarginalen var på samma nivå som tidigare kvartal vilket är en rimlig nivå med nuvarande omsättning.

Nordamerika

Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika har försämrats kvartal för kvartal vilket är i linje med vår egen bedömning. I likhet med årets tidigare kvartal har ungefär hälften av den försäljningsnedgång vi haft under tredje kvartalet varit relaterat till bromscylindrar. Det är framför allt kopplat till vår starka position inom Trucksegmentet, som haft den största nedgången i Nordamerika, och enbart en mindre del kopplat till produktåterkallelsen. Vi kan även se minskad försäljning av bromshävarmar till följd av det svagare marknadsläget.

Skivbromsen fortsätter att skapa uppmärksamhet i Nordamerika. Mindre affärer fortsätter att tecknas och vi arbetar intensivt med att säkra ett större kontrakt på den amerikanska marknaden inom trailersegmentet innan årets slut, vilket skulle vara av stort strategiskt värde.

Produkter för tillväxt

Skivbromsförsäljningen har ökat markant under kvartalet. Det ligger i linje med tidigare annonserade förväntningar på att denna produktkategori ska öka i år, för att successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren. Dessutom har försäljningen av EBS ökat, vilket är ytterligare en framtidsprodukt för Haldex där stora investeringar görs inom produktutveckling. Det är mycket glädjande att se att båda dessa produktområden, som vi satsar utvecklingsresurser på, har växande omsättning.

I spåren av produktåterkallelsen, som påverkat Haldex väsentligt sedan slutet av 2014, har ett större kvalitetsarbete genomförts internt. Produktportföljen har genomlysts med ambitionen att Haldex produkter inte bara ska nå upp till de säkerhetskrav branschen har utan med god marginal överträffa dessa. Som del av denna process har vi beslutat att ytterligare validera den bromscylinder som var orsaken till produktåterkallelsen och lansera den efter årsskiftet istället för i höst. Vi vill på alla sätt säkerställa att den produkt vi nu lanserar överträffar kundernas förväntningar.

Samarbete kring elektromekaniska bromsar

Under andra kvartalet annonserade vi ett joint venture med kinesiska VIE. Vi kommer gemensamt utveckla elektromekaniska bromsar för elektriska kommersiella fordon. Under tredje kvartalet har det gemensamma arbetet tagit flera steg framåt. Personal har rekryterats, lokaler tagits i bruk och olika prototyper har börjat testas. Det är med stor tillförsikt vi ser på det framtida samarbetet och hur vi kan utveckla produkter för denna snabbt växande marknad.

Osäkerhet till följd av budsituationen

Sedan den 14 juli när första budet lades på Haldex har vårt primära mål varit att fortsätta driva verksamheten enligt tidigare uppställda mål och jag skulle vilja påstå att vi lyckats bra internt. Det som emellertid påverkat oss negativt är kundernas reaktioner. Denna höst är det ett flertal stora kontrakt där leverantörer ska väljas. Vissa av dessa kontrakt sträcker sig fem år framåt i tiden med ytterligare eftermarknadsförsäljning därefter. Hur Haldex kommer utvecklas som bolag är därför av avgörande betydelse vid valet av leverantör. Så länge ägarsituationen är oklar blir Haldex därmed ett osäkert kort för kunderna. Vi arbetar intensivt med att motverka budens inverkan på pågående affärsdiskussioner. I arbetet med att säkerställa ett skivbromskontrakt hos en lastbilstillverkare har vi en god dialog om lösningar för att minska osäkerheten, men det finns en överhängande risk att vi kommer förlora affären om ägarsituationen inte klarnar inom kort. Det kommer i sin tur påverka våra tillväxtmöjligheter på lång sikt.

Vidare mot ny tjänst

För en vecka sedan fattade jag det svåra beslutet att säga upp mig som VD för Haldex. Det har varit mycket givande år sedan jag 2012 började arbetet med strategin och vägen mot lönsam tillväxt. Den intensiva budsituation som bolaget befinner sig i är i sig ett tecken på att det vi gemensamt skapat på Haldex är uppskattat och värderas högt. Bakom mig finns en mycket stark ledningsgrupp som tillsammans med mig kommer fortsätta leda bolaget åt rätt håll tills min efterträdare är utsedd.  

Marknadsutsikter

Vår bedömning av marknaden är i princip oförändrad jämfört med tidigare kvartal. Marknaden i Europa ser stabil ut under 2016 med något ökad orderingång, medan Nordamerika bedöms fortsätta utvecklas mycket svagt. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien under 2016. Kina har haft ett bra första halvår med tecken på att andra halvåret blir något svagare.

Vi håller fast vid vår bedömning att 2016 är ett år då vi fortfarande kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet där rörelsemarginalen under årets första nio månader visar en realistisk nivå under rådande marknadssituation."

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Tisdagen den 25 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: https://wonderland.videosync.fi/2016-10-25-haldex-q3-report

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 99

UK: +44 20 3008 9808

US: +1 85 5831 5947

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer 

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv, eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Åke Bengtsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i denna rapport, tisdagen den 25 juli 2016, kl 07:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.