We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 20, 2016 | Press release
Ökade extraordinära kostnader för Haldex
Den 14 juli inleddes den budprocess på Haldex som fortfarande pågår och som förväntas fortsätta in i nästa år. Som Haldex styrelse tidigare kommunicerat, riskerar budprocessen att verka störande för Haldex verksamhet.

Ökade extraordinära kostnader

Osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har medfört ökade kostnader för att vinna affärer, bibehålla goda kundrelationer och bistå i konkurrensutredningen:

  •  Utvecklingskontrakt finansieras av Haldex istället för att följa det traditionella upplägget med delad finansiering mellan Haldex och kunden, då kunder anser att risken är hög att kontrakt inte kommer att fullföljas.
  •  Ökade garantiavsättningar med anledning av mer generösa garantiåtaganden.
  •  Kostnader för att bibehålla och motivera personal. Nyrekrytering av personal har försvårats.
  •  Väsentligt ökade juridiska kostnader relaterade till konkurrensutredning av budet. De legala kostnaderna bedöms öka då det amerikanska konkurrensverket meddelat att de avser att utvidga sin granskning med en andra fas.

De ökade kostnaderna för fjärde kvartalet uppskattas uppgå till ca 70 MSEK (valutaomräknat) och kommer att belasta resultatet för 2016 i form av extraordinära kostnader. De legala kostnaderna bedöms fortsätta öka medan övriga extraordinära kostnader bedöms minska under 2017.

Helåret 2016

Haldex har normalt sett lägst omsättning under året i det fjärde kvartalet. Kundernas osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har dessutom medfört att Haldex har svårare att teckna kundavtal. I Nordamerika, som utgör ca hälften av Haldex försäljning, har marknadsläget fortsatt försvagas under hela 2016. Sammantaget gör Haldex bedömningen att rörelsemarginalen för 2016, exklusive extraordinära kostnader, kommer uppgå till ca 6,5% jämfört med tidigare uppskattning på ca 7%.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Åke Bengtsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 20 december 2016, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents