We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 8, 2016 | Press release
Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av Knorr-Bremses offentliga kontanterbjudande
BAKGRUND Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”), till följd av att ZF Friedrichshafen (”ZF”) återkallat sitt erbjudande till Haldex aktieägare den 5 oktober 2016. Haldex styrelseordförande Göran Carlson har som tidigare meddelats sålt sina aktier i Haldex, motsvarande omkring 5,7 % av totalt antal aktier och röster i Haldex, till ZF. Göran Carlson har till följd av detta inte deltagit i Styrelsens beslut rörande Uttalandet. Styrelsen har utsett Magnus Johansson till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning av de erbjudanden som lämnats avseende Haldex. Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

STYRELSENS UTVÄRDERING AV KNORR-BREMSES ERBJUDANDE

Styrelsen hade före offentliggörandet av detta uttalande rekommenderat aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s erbjudande samt att inte acceptera Knorr-Bremses erbjudande, efter att ha bedömt att det förelåg en väsentlig risk för att Knorr-Bremses erbjudande skulle bli föremål för en utdragen granskningsprocess hos relevanta konkurrensmyndigheter som skulle kunna pågå längre än sex månader och vara störande för Haldex verksamhet samt att det fanns en betydande osäkerhet om erbjudandet alls kunde fullföljas, bland annat med hänsyn till att konkurrensmyndigheterna skulle ställa krav på avyttringar eller andra åtaganden som inte skulle vara acceptabla för Knorr-Bremse. Mot denna bakgrund ansåg styrelsen att ZF’s erbjudande var mer förmånligt för Haldex aktieägare, trots att det var 5 kronor lägre än Knorr-Bremses erbjudande. Den 5 oktober offentliggjorde ZF att dess erbjudande återkallats. Det finns därmed inget konkurrerande erbjudande till Haldex aktieägare som är mer förmånligt för Haldex aktieägare än Knorr-Bremses erbjudande.

Styrelsen anser att den regulatoriska risken (konkurrensrättsliga godkännanden) som är förenad med Knorr-Bremses erbjudande kvarstår. Styrelsen har, allt sedan Knorr-Bremse offentliggjorde sitt erbjudande den 5 september 2016 och i linje med sin skyldighet att agera i aktieägarnas intresse, tillsett att Haldex fortlöpande försett Knorr-Bremses rådgivare med den information som de har efterfrågat i syfte att färdigställa Knorr-Bremses konkurrensrättsliga anmälningar. Haldex kommer fortsätta att bistå Knorr-Bremse med dess konkurrensrättsliga anmälningar genom att tillhandhålla den information som är nödvändig för att färdigställa dessa. Det är nu upp till Knorr-Bremse att leva upp till sitt uttalande att Knorr-Bremse är helt övertygat om att det framgångsrikt kommer att kunna slutföra transaktionen.

Även om Styrelsen har uttryckt oro över den regulatoriska risk som är förenad med Knorr-Bremses erbjudande, har Styrelsen aldrig ifrågasatt det finansiella värdet av kontantvederlaget i de erbjudanden som lämnats avseende Haldex sedan ZF:s ursprungliga erbjudande om 100 kronor per Haldex-aktie. Tvärtom har Styrelsen konsekvent vidhållit att kontantvederlaget i detta erbjudande, och samtliga därefter följande erbjudanden och reviderade erbjudanden, har motsvarat Haldex tillväxtmöjligheter. Styrelsen anser således att Knorr-Bremses erbjudande tveklöst är värt att rekommendera, förutsatt att Knorr-Bremse erhåller de regulatoriska godkännanden och tillstånd som krävs för att fullfölja erbjudandet.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen aktieägarna i Haldex att acceptera Knorr-Bremses höjda erbjudande om och när Knorr-Bremse offentliggör att dess villkor om erhållande av godkännanden och tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter på för Knorr-Bremse acceptabla villkor antingen uppfyllts eller frånfallits.

För information om Styrelsens bedömning av erbjudandet och dess uppfattning om den inverkan som genomförandet av erbjudandet kan ha på Haldex, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om Knorr Bremses strategiska planer för Haldex och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Haldex bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande av den 14 september 2016, vilket finns tillgängligt på http://corporate.haldex.com/sv.

Tillägg från arbetstagarledamöterna

Arbetstagarledamöterna vill tillägga följande. Vi ifrågasätter inte ovan avgivna rekommendation till Haldex aktieägare, men vill erinra om den väsentliga risk för Haldex verksamhet och dess anställda som är förknippad med Knorr-Bremses erbjudande. Osäkerheten under en långvarig konkurrensrättslig prövningsperiod är givetvis störande för bolagets verksamhet. Vi är dock övertygade om att våra dedikerade Haldex-kollegor runtom i världen kommer att fortsätta att göra sitt yttersta för att infria alla kunders behov, såväl existerande som framtida. Knorr-Bremse är likväl en betydande konkurrent till Haldex och det är inte osannolikt att en integration av de två verksamheterna skulle ha en negativ inverkan på Haldex verksamhet och dess anställda. Knorr-Bremse har vidare inte adresserat den betydande risken för att konkurrensmyndigheter begär avyttringar eller andra åtaganden för att godkänna slutförandet av Knorr-Bremses erbjudande och vilken inverkan sådana
åtaganden skulle kunna ha på Haldex verksamhet och dess anställda. Vi anser därför att Knorr-Bremses erbjudande kan ha en negativ inverkan på Haldex verksamhet, oavsett om det genomförs eller inte.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 8 november 2016, kl 8.00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents