We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 19, 2016 | Press release
Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av ZF:s höjda erbjudande om 120 kronor per aktie
Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s höjda erbjudande.

BAKGRUND

Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Den 4 augusti 2016 offentliggjorde ZF Friedrichshafen AG, genom sitt helägda dotterbolag ZF International B.V. (”ZF”), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier i Haldex till ZF för 100 kronor per Haldex-aktie. Den 14 september 2016 offentliggjorde ZF en höjning av vederlaget i sitt erbjudande till 110 kronor per Haldex-aktie. Den 16 september 2016 offentliggjorde ZF ytterligare en höjning av vederlaget till 120 kronor per Haldex-aktie. För mer information om ZF:s erbjudande och villkoren för detta erbjudande hänvisas till ZF:s pressmeddelande från den 16 september 2016, ZF:s pressmeddelande från den 14 september 2016 samt ZF:s erbjudandehandling avseende erbjudandet, som alla finns tillgängliga på www.zf.com.

Haldex styrelseordförande Göran Carlson har sålt sina aktier i Haldex, motsvarande omkring 5,7 % av totalt antal aktier och röster i Haldex, till ZF. Vänligen se ZF:s budpressmeddelande från den 14 september 2016 för mer information om detta avtal.

Till följd av att Göran Carlson har sålt sina aktier till ZF har Göran Carlson inte deltagit i Styrelsens beslut rörande Uttalandet. Styrelsen har utsett Magnus Johansson till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning av de pågående erbjudandena avseende Haldex.

Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

STYRELSENS UTVÄRDERING AV DET HÖJDA ERBJUDANDET

Styrelsen har tidigare rekommenderat aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s erbjudande, först på en nivå om 100 kronor per Haldex-aktie och därefter på en nivå om 110 kronor per Haldex-aktie. För ytterligare information om Styrelsens bedömning av ZF:s erbjudande och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning om den inverkan som genomförandet av erbjudandet kan ha på Haldex, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om ZF:s strategiska planer för Haldex och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Haldex bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande från den 4 augusti 2016 och Styrelsens uttalande från den 14 september 2016, som båda finns tillgängliga på http://corporate.haldex.com/sv.

Den 16 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”) en höjning av sitt konkurrerande offentliga kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Haldex om 125 kronor per Haldex-aktie. För mer information om Knorr-Bremses erbjudande hänvisas till Knorr-Bremses budpressmeddelande från den 16 augusti 2016 och Knorr-Bremses budpressmeddelande från den 16 september 2016, som båda finns tillgängliga på www.Knorr-BremseandHaldex.com.

Knorr-Bremses erbjudande är finansiellt förmånligare än ZF:s erbjudande. Vid lämnandet av sin rekommendation har dock Styrelsen tagit hänsyn till förutsättningarna att leverera attraktivt värde med säkerhet för aktieägarna. ZF har meddelat att ZF erhållit alla nödvändiga regulatoriska godkännanden och tillstånd, medan det föreligger en påtaglig och väsentlig risk att Knorr-Bremses erbjudande inte kommer att kunna genomföras efter en utdragen och störande granskningsprocess, med beaktande bland annat av att Haldex har betydande verksamhet inom såväl Truck- som Trailer-områdena. Knorr-Bremse har inte vidtagit några åtgärder för att eliminera eller minska denna risk. Knorr-Bremse har endast uppgett att det är fullt övertygat om att framgångsrikt kunna genomföra transaktionen, men trots detta innebär Knorr-Bremses erbjudande att Haldex aktieägare slutligen får bära risken, då genomförandet av erbjudandet är villkorat av att Knorr-Bremse erhåller alla nödvändiga godkännanden och tillstånd på för Knorr-Bremse acceptabla villkor. Erbjudandet innehåller inte heller några åtaganden från Knorr-Bremse i förhållande till den regulatoriska processen. Följaktligen har Styrelsen beslutat att upprepa sin rekommendation av ZF:s erbjudande som ger ett attraktivt värde i kontanter direkt och utan någon regulatorisk risk.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s höjda erbjudande.

___________

Uttalandet ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

___________

Landskrona den 19 september 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 19 september 2016, kl 7.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents