We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 12, 2016 | Press release
Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer i Haldex

Valberedningen

En valberedning bestående av Göran Carlson som representerar eget innehav, Elisabet Jamal Bergström som är utsedd av Handelsbanken Fonder, Anders Algotsson som är utsedd av AFA Försäkring och Nils Bolmstrand som är utsedd av Nordea Fonder utsågs i oktober 2015.

Förutom löpande kontakter har valberedningen har haft 5 möten. Ingen ersättning har utgått till valberedningens medlemmar.

Valberedningen i Haldex Aktiebolag (publ) kommer att framlägga följande förslag till Haldex bolagsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Magnus Johansson, Annika Sten Pärson, Staffan Jufors och Carina Olson. Vidare föreslås nyval av Anders Nielsen. Göran Carlson föreslås som styrelsens ordförande. Arne Karlsson har avböjt omval.

Valberedningen har lagt stor vikt vid att sätta sig in i hur styrelsearbetet fungerar samt bolagets strategi och framtida utveckling, detta för att kunna bedöma vilken kompetens och erfarenhet som behövs i bolagets styrelse. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bl. a haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt genomfört egna intervjuer med styrelseledamöter.

Mot bakgrund av att styrelsen saknar djupare kompetens från produktion och logistik har valberedningen specifikt sökt komplettera med denna kompetens.

Anders Nielsen, född 1962, är idag Chef för affärsutveckling inom Volkswagen Truck & Bus med varumärkena MAN och SCANIA. Efter att ha läst Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola anställdes Anders på Scania 1987. Under tidigare år har han innehaft tjänster som Produktionschef för växellådor och hytter samt Teknisk direktör för Latinamerika. Under senare år har Anders varit globalt ansvarig för produktion och logistik inom Scania innan han 2012 tillträdde som verkställande direktör för MAN Truck & Bus.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att de uppfyller de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår en mindre höjning av styrelsearvoden men föreslår oförändrade utskottsersättningar.

Valberedningen föreslår en höjning av det totala arvodet till 1,66 Mkr (1,62 Mkr). Arvoden till de enskilda ledamöterna ökar med ca 2,5 % medan ersättningar för utskottsarbete är oförändrade.

Valberedningens förslag är att arvodet fördelas enligt följande: styrelsens ordförande med 554 000 (540 000) kr och övriga ledamöter med 220 000 (215 000) kr vardera. Därutöver föreslås att ersättningar för utskottsarbetet är oförändrade och skall utgå enligt följande: ordförande i revisionsutskottet 100 000 kr, ledamot i revisionsutskottet 50 000 kr, ordförande i ersättningsutskottet 50 000 kr och ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kr.

Förslag till val av revisor

På uppdrag av 2014 års valberedning genomförde revisionsutskottet en upphandlings-process för att ta fram en rekommendation till revisionsbyrå för Haldex avseende år 2015 – 2017. Revisionsutskottets eniga rekommendation var att ge PwC förnyat förtroende att fortsätta som revisorer för Haldex. Ansvarig revisor är Bror Fridh.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Göran Carlson väljs till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i

Haldex Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl.9:00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents