We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 26, 2017 | Press release
Aktiemarknadsnämnden godkänner förlängd acceptfrist för Knorr-Bremses bud på Haldex
Styrelsen för Haldex har tillstyrkt Knorr-Bremses begäran om förlängning

Aktiemarknadsnämnden har gett Knorr-Bremse tillstånd att förlänga acceptfristen till den 26 september 2017 och medger att acceptfristen avbryts före den 26 september om relevanta myndighetstillstånd har erhållits tidigare.

I ansökan till Aktiemarknadsnämnden beskriver Knorr-Bremse bakgrunden till den begärda förlängningen:

”Ett antal utmaningar har uppkommit under konkurrensprövningen i form av negativa marknadsreaktioner på den tilltänkta sammanslagningen och komplexiteten av potentiella konkurrensbefrämjande åtgärder ("remedies", som Knorr-Bremse förbereder). Därför är det Knorr- Bremses bedömning att möjligheterna att erhålla konkurrensgodkännande på villkor som är acceptabla för Knorr-Bremse skulle öka väsentligt om Knorr-Bremse hade mer tid att inge mer genomarbetad och detaljerad information till myndigheterna och förbereda potentiella konkurrensbefrämjande åtgärder. Informationsutbytet och samarbetet med Haldex fungerar väl och Knorr-Bremse tror att en förlängning av acceptfristen skulle minska tidspressen på båda parter och vara i Haldex aktieägares intresse.

Knorr-Bremse hemställer härmed att Aktiemarknadsnämnden medger att Knorr-Bremse förlänger acceptfristen med ytterligare tre månader, till och med den 26 september 2017, i syfte att öka möjligheterna att uppfylla Erbjudandets villkor om konkurrensgodkännande. Knorr-Bremse bedömer att den äskade tiden skall vara tillräcklig för att slutföra konkurrensprövningen och erbjudandeprocessen, innefattande en eventuellt reviderad rekommendation från målbolagsstyrelsen och ett tillägg till erbjudandehandlingen.

För att inte i onödan dra ut på Erbjudandet hemställer Knorr-Bremse också om att Aktiemarknadsnämnden medger att Knorr-Bremse avbryter acceptfristen tidigare än den 26 september 2017 om relevanta myndighetsgodkännanden erhålls före detta datum. Knorr-Bremse anser ett sådant förfarande vara i såväl målbolagets som dess aktieägares intresse. Om undantag medges på dessa villkor kommer Knorr-Bremse att utförligt informera om detta i förlängningspressmeddelandet. När myndighetsgodkännanden erhålls kommer Knorr-Bremse offentliggöra att acceptfristen avbryts tidigare och, om så behövs ge målbolaget god tid att revidera eller påminna om sin rekommendation och aktieägarna att beakta rekommendationen. Vid behov kommer Knorr-Bremse att göra erforderliga tillägg till erbjudandehandlingen innehållande den eventuellt reviderade målbolagsrekommendationen och uppgifter om senaste dag för accept och tidpunkt för utbetalning av vederlag.”

Haldex styrelses yttrande

Haldex styrelse har getts möjlighet att yttra sig och har tillstyrkt att Aktiemarknadsnämnden beviljar undantag från ovan nämnd regel i enlighet med Knorr-Bremses hemställan. Haldex styrelse delar Knorr-Bremses uppfattning att komplexiteten är hög.

Aktiemarknadsnämnden skriver i sitt uttalande att:

”Knorr-Bremse har hemställt om att få förlänga den sammanlagda acceptfristen i budet på Haldex från nuvarande tio veckor med ytterligare tre månader, till och med den 26 september 2017. Mot bakgrund av de i framställningen redovisade skälen för en sådan förlängning och med hänsyn till att Haldex utan reservationer tillstyrkt en sådan förlängning ska enligt nämndens mening Knorr-Bremses hemställan i denna del bifallas.

Ett offentligt uppköpserbjudande är ett anbud med en viss acceptfrist. Budgivaren kan inte ensidigt förkorta acceptfristen med mindre ett uttryckligt förbehåll gjorts om den saken. I det nu aktuella fallet avser emellertid Knorr-Bremse att, vid förlängning av acceptfristen, göra just ett sådant förbehåll. Under förutsättning att Knorr-Bremse i god tid, minst två veckor i förväg, också meddelar aktieägarna och marknaden i övrigt att acceptfristen avbryts tidigare än vad som ursprungligen meddelats, skulle det enligt nämndens mening inte heller från synpunkten av god sed, i detta speciella fall, möta några hinder att avbryta acceptfristen tidigare än den 26 september 2017 om relevanta myndighetsgodkännanden erhålls före detta datum.”

Fullständig version

Samtliga dokument relaterade till budprocessen, inklusive länk till pressmeddelande om förlängd acceptfrist från Knorr-Bremse samt Aktiemarknadsnämndens fullständiga uttalande finns samlade på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/offentligt-uppkoepserbjudande

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

nformationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 26 april 2017, kl 17.45.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents