We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 7, 2017 | Press release
Återkoppling från den amerikanska konkurrensmyndigheten förstärker slutsatsen om mycket låg sannolikhet för Knorr-Bremses bud
Haldex ifrågasätter syftet med att Knorr-Bremse fortsätter driva budprocessen

Den amerikanska konkurrensmyndigheten, som är del av Department of Justice (DOJ), har sedan december 2016 genomfört en fördjupad granskning av Knorr-Bremses uppköpsbud på Haldex. DOJ har efter en oberoende granskning kommit fram till liknande slutsatser som sin europeiska motsvarighet, vilket stärker Haldex i slutsatsen att det är mycket osannolikt att uppköpet blir godkänt.

Processen i USA påbörjades i november 2016. I december annonserade DOJ att en fördjupad granskning skulle inledas. Därefter har Haldex och Knorr-Bremse arbetat med att förse myndigheten med material samt svara på frågor. DOJs utredning har nu kommit till ett skede där de återkopplat till bolagen. DOJs bedömning är inte enbart fokuserad på bolagens marknadsandel i dagsläget utan analyserar även framtida marknadsutveckling och tekniktrender.

DOJ har identifierat konkurrensrelaterade tvivel inom ett antal områden som är överlappande med de områden som den europeiska myndigheten tidigare kommunicerat. Följande marknader som berör Haldex produktområden är identifierade:

  •  Skivbromsar
  •  Pneumatiska ventiler
  •  ABS
  •  samt fortsatt utredning av EBS

DOJ kommer självständigt att göra en egen bedömning av eventuella köpare oberoende från den europeiska myndigheten. ”En eventuell köpare av avyttrade produktområden måste godkännas av myndigheterna. Den nuvarande konkurrensen måste självklart bibehållas eller förstärkas. I vårt fall finns även krav på att köparna kan säkerställa fortsatt hög kompetens inom relevanta områden då Haldex produkter är reglerade av ett antal säkerhetsföreskrifter. Den stora installerade bas av Haldexbromsar som rullar på vägarna måste kunna underhållas under många år framöver och därför måste köparen redan vid förvärvstillfället ha relevant kompetens inom området. Baserat på den återkoppling vi fått på föreslagna köpare kan vi inte se hur Knorr-Bremse ska kunna hitta en köpare som myndigheterna kommer godkänna.”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex.

Haldex styrelse har efter återkoppling från den europeiska konkurrensmyndigheten gjort bedömningen att sannolikheten för att Knorr-Bremse ska erhålla nödvändiga konkurrensgodkännanden är mycket låg och valde därför att inte längre stödja Knorr-Bremses bud.

”Efter dagens besked är vi ytterligare stärkta i vår uppfattning om att detta uppköp inte går att genomföra.”, fortsätter Jörgen Durban. ”Sammantaget är sex av åtta produktområden berörda på våra två största geografiska marknader. Samtliga produktionsanläggningar utom en skulle beröras. Avyttringarna blir därmed för omfattande för att få fram konkurrenskraftiga lösningar som myndigheten kan godkänna. Förutom komplexiteten i själva strukturen så har vi det faktum att det rör sig om produkter där Haldex har framskjutande teknik som förväntas bidra till bolagets tillväxt samt framväxande områden som självkörande fordon. Det är dessa produkter som är det unika värdet med Haldex. Om dessa ska säljas ut är det svårt att förstå syftet med förvärvet. Knorr-Bremse har valt att fortsätta driva budprocessen trots att de i likhet med oss måste förstå att de inte kommer få godkänt. Om de mot förmodan inte skulle dela den uppfattningen så skulle de i slutändan stå med de delar av Haldex produktportfölj som successivt kommer att förlora i betydelse på grund av ett nära förestående teknikskifte. Vi kan inte längre se någon annan anledning till att de fortsätter driva den här processen än att de försöker obstruera för Haldex och bli av med en konkurrent. Att denna process får fortgå är oseriöst.”

De svenska budreglerna har en gräns för acceptfristens längd på nio månader för att skydda målbolagens verksamhet. Knorr-Bremse har tidigare fått godkännande att förlänga acceptfristen till den 26 september 2017, vilket är omkring tre månader längre än den annars längsta tillåtna. Knorr-Bremse har sedan tidigare annonserat att de troligtvis kommer ansöka om förlängning av acceptfristen till februari 2018 baserat på återkoppling från de europeiska konkurrensmyndigheterna. Haldex verksamhet har under lång tid belastats hårt, både ekonomiskt och personellt, av den osäkra ägarsituation som råder och att förlänga acceptfristen ytterligare skulle skada verksamheten under alldeles för lång period, vilket är oacceptabelt. Haldex styrelse avstyrker att Aktiemarknadsnämnden godkänner en förlängning av Knorr-Bremses bud.

Bakgrund

Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse ett kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex. Knorr-Bremses bud på 125 kronor per Haldex-aktie är villkorat av erhållande av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter.

Den 29 juni publicerade Haldex ett pressmeddelande med detaljerad återkoppling från den europeiska konkurrensmyndigheten vilket ledde till att Haldex styrelse återkallade sitt stöd för budet. http://corporate.haldex.com/sv/media/pressmeddelanden/2017/haldex-styrelse-drar-tillbaka-sitt-stoed-foer-knorr-bremses-bud

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande den 7 juli 2017, kl 14.57.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents