We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 10, 2017 | Annual Financial Statement
Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2016: Ett år med försämrat marknadsläge och en utdragen budprocess
Haldex omsättning har följt den generella marknadsutvecklingen under 2016. I Nordamerika, vilket utgör mer än hälften av omsättningen, har marknadsläget varit svagt under året med en ytterligare minskning av efterfrågan under fjärde kvartalet. Haldex försäljning i Nordamerika under fjärde kvartalet minskade dock inte i samma omfattning som marknaden försvagades. Omsättningen i Europa och Asien ökade under fjärde kvartalet men kunde inte kompensera för minskningen i Nordamerika.  Försäljning av skivbromsar ökade markant under både fjärde kvartalet och helåret medan försäljningen av bromscylindrar och bromshävarmar minskade. Rörelsemarginalen har kvartalsvis följt volymnedgången men försvagades under slutet av året. 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 054 (1 052) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 5 procent under fjärde kvartalet. Omsättningen för helåret uppgick till 4 374 (4 777) MSEK, vilket är en valutajusterad minskning med 9 procent.

Rörelseresultat för fjärde kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 48 (76) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 (7,3) procent. För helåret uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 6,6 (9,3) procent. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till -2,4 procent för fjärde kvartalet och till 4,7 procent för helåret. Engångsposterna för helåret uppgick till 86 (119) MSEK varav 73 (7) MSEK i fjärde kvartalet.

För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till -56 (48) MSEK och resultat per aktie till -1,27 (1,08) SEK. För helåret uppgick resultat efter skatt till 91 (191) MSEK och resultat per aktie till 2,00 (4,28) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 (111) MSEK för fjärde kvartalet och till 256 (220) MSEK för helåret.

Den 14 juli 2016 inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 SEK är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensutredningarna pågår för närvarande. När och om dessa tillstånd erhålls kan budet slutföras.

Bo Annvik, VD & Koncernchef, som tidigare meddelat sin uppsägning, lämnar sin roll den 28 februari 2017. CFO, Åke Bengtsson, tillträder som tillförordnad VD & Koncernchef tills en ersättare rekryterats.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016.

Nyckeltal oktober-december 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 054 (1 052)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   48 (76)
 •  Rörelseresultat, MSEK   -25 (69)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   4,6 (7,3)
 •  Rörelsemarginal, %   -2,4 (6,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (21,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,7 (15,9)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   -56 (48)
 •  Resultat per aktie, SEK   -1,27 (1,08)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   88 (111)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-december 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     4 374 (4 777)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   291 (444)
 •  Rörelseresultat, MSEK   204 (325)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,6 (9,3)
 •  Rörelsemarginal, %   4,7 (6,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (21,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,7 (15,9)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   91 (191)
 •  Resultat per aktie, SEK   2,00 (4,28)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   256 (220)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Efter snart fem år på Haldex kan jag konstatera att 2016 blev det mest utmanande året under denna period. Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika har försämrats kvartal för kvartal. Med hälften av vår omsättning i Nordamerika har den svaga efterfrågan väsentligt påverkat Haldex. Därutöver startade under sommaren den budprocess, som fortfarande löper, och som skapar osäkerhet för såväl bolaget som dess kunder. Med detta i åtanke har Haldex klarat 2016 års utmaning väl. Den lägre omsättningen för 2016 följer den generella marknadsutvecklingen och vi har med flexibla kundupplägg lyckats hålla oss kvar i diskussionerna i de största upphandlingarna.

I likhet med årets tidigare kvartal har ungefär hälften av den försäljningsnedgång vi haft under fjärde kvartalet varit relaterad till bromscylindrar. Det är framför allt kopplat till vår starka position inom Trucksegmentet, som haft den största nedgången i Nordamerika, och enbart till en mindre del kopplat till produktåterkallelsen från 2014/15. Vi kan även se minskad försäljning av bromshävarmar till följd av det svagare marknadsläget.

Rörelsemarginalen exklusive engångsposter på 6,6 procent för helåret når inte upp till vårt långsiktiga mål om 10 procents rörelsemarginal. Nedgången är emellertid kopplad till en lägre omsättning och inte till kostnadsstrukturen. Vi har även varit mer generösa i våra goodwill- och garantiåtaganden för att bibehålla goda kundrelationer under den turbulenta period vi befinner oss i. När efterfrågan vänder uppåt igen kommer Haldex vara väl rustat för att ta nästa steg mot det långsiktiga lönsamhetsmålet.

Skivbromsförsäljningen fortsätter växa

Skivbromsförsäljningen har fortsatt öka markant under hela året. Ökningen ligger i linje med tidigare annonserade förväntningar på att denna produktkategori ska öka i år, för att förhoppningsvis successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren. Det är däremot av avgörande betydelse för skivbromsens framtida utveckling att vi kan vinna några av de större upphandlingar vi befinner oss i. Den osäkra ägarsituationen skapar ökad risk för kunderna men vi har hittills lyckats hitta flexibla upplägg för att hålla oss kvar i diskussionerna. Det finns en överhängande risk att förlora affärer vilket i sin tur påverkar våra tillväxtmöjligheter.

Fokus på nuvarande verksamhet

Sedan det första budet lades på Haldex under sommaren 2016 har vårt primära mål varit att fortsätta driva verksamheten enligt tidigare uppställda mål. Under fjärde kvartalet har vi nylanserat strategin för de kommande åren internt. Vi har konkretiserat den långsiktiga strategin i ett antal projekt och aktiviteter med tillhörande nyckeltal. Mottagandet internt har varit mycket positivt och syftet är att motverka det vakuum som kan uppstå under osäkra tider vilket resulterar i att projekt stannar av. Vi vill fortsätta bygga ett starkare Haldex, vilket är positivt för kunder, medarbetare och ägare.

Vi har sedan tidigare planerat att införa ett nytt utbildningsprogram på Haldex och vi har tagit beslut att rulla ut detta program så snart som möjligt, som ytterligare ett sätt att behålla och motivera våra medarbetare. En del av programmet är riktat till mellanchefer och fokuserar på att leda med hjälp av våra värderingar och 5Cn (benämning på våra beteenden) samt specifika kunskapsområden som att leda genom förändring, effektiv kommunikation och att skapa engagemang i sitt team. Områden som känns mer aktuella än någonsin. Vi kommer även erbjuda nyckelpersoner en internationell ledarskapsutbildning som är skräddarsydd för Haldex i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi ser en hög risk att förlora nyckelpersoner och en ledarskapsutbildning har många syften, som att motivera medarbetare att stanna kvar i bolaget, att höja kompetensen, men även att säkerställa att det finns kompetenta ledare att befordra om någon medarbetare väljer att lämna bolaget.

Mycket tid och energi kommer fortsätta fokuseras den närmsta tiden på att bibehålla kundrelationer, säkerställa att nyckelpersoner stannar kvar samt att bistå i de komplexa konkurrensutredningarna. Hittills har vi lyckats väl, men det kostar resurser, framför allt relaterat till de omfattande konkurrensutredningar som pågår där vi måste köpa in externa resurser och kompetens för att kunna bistå utredarna.

Samarbete kring elektromekaniska bromsar

Ett område där det är glädjande att se framsteg är vårt joint venture med kinesiska VIE. Vi kommer gemensamt utveckla elektromekaniska bromsar för elektriska kommersiella fordon. Under fjärde kvartalet har den nya verksamheten dragit igång på allvar med invigning av kontoret i Shanghai och merparten av de nyrekryterade medarbetarna på plats. Det är med stor tillförsikt vi ser på det framtida samarbetet och hur vi kan utveckla hållbara och miljövänliga produkter för denna snabbt växande marknad.

Överlämning till Åke Bengtsson

I mars lämnar jag över stafettpinnen till vår nuvarande CFO, Åke Bengtsson, som blir tillförordnad VD och Koncernchef. Det har varit mycket givande år sedan jag 2012 började arbetet med strategin och vägen mot lönsam tillväxt. Den intensiva budsituation som bolaget befinner sig i är i sig ett tecken på att det vi gemensamt skapat på Haldex är uppskattat och värderas högt. Jag är övertygad om att Åke tillsammans med en mycket stark ledningsgrupp kommer fortsätta leda bolaget åt rätt håll tills min efterträdare är utsedd.  

Haldex under 2017

Bedömningen av helåret 2017 är ett år då ett svagt marknadsläge och en utdragen budprocess gör att det blir svårt för Haldex att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av budprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Fredagen den 10 februari kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: https://wonderland.videosync.fi/haldex-q4-report-2016

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 69

UK: +44 20 3008 9808

US: +1 85 5831 5947

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer 

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Åke Bengtsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 10 februari 2017, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.