We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 18, 2017 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2017: Ett kvartal med något sämre utveckling än marknaden
Under andra kvartalet har marknadsläget fortsatt vara positivt och Haldex har utvecklats starkt i Europa men något svagare i Nordamerika, vilket sammantaget ger en utveckling som är något sämre än marknaden. Försäljningen av bromscylindrar som tidigare varit den främst bidragande orsaken till minskad försäljning har stabiliserats och enbart en mindre nedgång noterades i andra kvartalet. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt där skivbromsen fortsatt är den produkt som främst bidrar till tillväxt. Rörelseresultatet har minskat något, framförallt på grund av lägre försäljning i Nordamerika där rörelsemarginalen är högre än i övriga Haldexregioner. Kvartalet har fortsatt tyngas av uppköpsprocessen som tar fokus och resurser från kärnverksamheten.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 184 (1 147) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 2 procent. Omsättningen för årets sex första månader uppgick till 2 332 (2 244) MSEK vilket är en valutajusterad minskning med 1 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 78 (87) MSEK för andra kvartalet och till 159 (164) MSEK för årets sex första månader. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,6 (7,6) procent för andra kvartalet och 6,8 (7,3) procent för årets sex första månader. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 2,6 (7,6) procent för andra kvartalet och till 2,9 (7,3) för årets sex första månader. Engångsposterna för andra kvartalet uppgick till 47 (0) MSEK netto och för årets sex första månader till 91 (0) MSEK netto.

För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till 10 (62) MSEK och resultat per aktie till 0,22 (1,39) SEK. Motsvarande siffror för årets sex första månader är 39 (110) MSEK i resultat före skatt samt 0,86 (2,47) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 (61) MSEK för andra kvartalet och till 58 (103) MSEK för årets sex första månader.

Den 14 juli 2016 inleddes en uppköpsprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 SEK är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Den 29 juni 2017 meddelades att styrelsen inte längre stöder budet från Knorr-Bremse på grund av mycket låg sannolikhet för godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Nyckeltal april-juni 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 184 (1 147)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   78 (87)
 •  Rörelseresultat, MSEK   31 (87)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,6 (7,6)
 •  Rörelsemarginal, %   2,6 (7,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   12,2 (17,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   4,6 (11,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   10 (62)
 •  Resultat per aktie, SEK   0,22 (1,39)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   39 (61)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-juni 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     2 332 (2 244)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   159 (164)
 •  Rörelseresultat, MSEK   68 (164)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,8 (7,3)
 •  Rörelsemarginal, %   2,9 (7,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   12,2 (17,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   4,6 (11,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   39 (110)
 •  Resultat per aktie, SEK   0,86 (2,47)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   58 (103)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef, kommenterar:

”Marknadsläget har successivt förbättrats under de två första kvartalen. Under första kvartalet presterade vi bättre än det generella marknadsläget men under andra kvartalet nådde vi inte riktigt ända fram. Europa är den geografiska region som är undantaget och där har vi tagit marknadsandelar inom ett flertal produkter, med bra draghjälp från försäljningen av skivbromsar som fortsätter att öka. Nordamerika, som står för mer än halva försäljningen, har däremot fortfarande uppförsbacke. Marknadsläget i Nordamerika har blivit allt bättre men Haldex har inte fullt ut kunnat dra nytta av den förbättrade konjunkturen. Anledningen till det är framför allt osäkerhet kring Haldex situation.

Skivbromskontrakt i USA

Skivbromsen återlanserades i USA i början av förra året och vi har arbetat intensivt med att säkra nya kontrakt. Vi kan i andra kvartalet presentera ett skivbromskontrakt i USA där ett åkeri har lagt en beställning på ett antal trailers där de specificerat Haldex skivbroms hos en av de större axeltillverkarna. Denna kund är en av de kunder som tidigare drabbades av våra kvalitetsproblem på bromscylindrar och där vi jobbat hårt för att återfå förtroendet. Att de nu väljer Haldex för denna framväxande teknik i USA är mycket glädjande.

Trendbrott för bromscylindrar

Detta kvartal är det första där vi kan se att nedgången av bromscylindrar har avtagit. Det är mycket positivt att vi lyckats bryta den trend som inleddes med produktåterkallelsen under slutet av 2014. Vi fick positivt feedback från våra kunder på hur vi hanterade återkallelsen, men det tar lång tid att återskapa förtroendet vid en kvalitetsbrist. Vi har sedan dess arbetat med att designa om produkten för att återlansera en ny version. För att inte skada vårt förtroende igen har vi oerhört rigida tester och krav på produktens kvalitet. Just nu pågår förberedelserna inför lanseringen under tredje kvartalet. Med tanke på att vi än så länge inte haft någon ersättningsprodukt anser vi att vi lyckats över förväntan med att återfå kundernas förtroende.

Osäkerhet kring ägarsituationen

Osäkerheten som budsituationen skapat påverkar vår förmåga att teckna långsiktiga avtal. Kortsiktigt drar inte kunder tillbaka ingångna kontrakt men vi skadas vid upphandling av framtida kontrakt d.v.s. det som ska skapa Haldex tillväxt under de kommande åren. De långa ledtiderna i vår bransch leder till upphandlingar med de större aktörerna med 5-8 års mellanrum. Däremellan byter kunden vanligtvis inte leverantör. Det är dessa långsiktiga kontrakt vi antingen har förlorat eller riskerar att förlora då kunden inte vet vem som kommer äga bolaget framöver. På grund av så kallad ”dual sourcing”, d.v.s. att du har mer än en leverantör av samma produkt för att minska riskerna, är det viktigt att kunden inte i slutänden står med samma leverantör till sina kontrakt. Det blir därför ett säkrare val att lägga ordern hos någon annan. Vi har fortfarande chansen att vinna ett antal kontrakt där vi med kreativa lösningar har lyckats hålla oss kvar i förhandlingarna men för varje månad minskar chansen och snart stängs fönstret för ytterligare ett antal år framöver. En förlängning av uppköpsprocessen med enbart några månader riskerar därför att skada Haldex förmåga att växa under flera år framåt.

Fokus på befintlig verksamhet

Uppköpsprocessen har pågått i ett år och det andra kvartalet 2017 var oerhört intensivt i den pågående processen. Det var först i februari som Knorr-Bremse på allvar började driva den europeiska processen och under våren har vi investerat flera manår i att förse myndigheterna med information samt hjälpa Knorr-Bremse med att ta fram olika avyttringsscenarier. Vi har träffat potentiella köpare av olika produktlinjer och tillåtit dem att göra due dilligence på de olika delarna. Tidplanen som Knorr-Bremse presenterade hade som mål att få dessa planer godkända under sommaren. Att gå igenom en så omfattande process skapar ordentlig oro inom bolaget, förutom all den tid det tar från att driva verksamheten. När den europeiska myndigheten i juni meddelade att de hade mycket mer omfattande kritik än de scenarier vi förberett tillsammans med Knorr-Bremse, valde Haldex styrelse att dra tillbaka sitt stöd för budet, och jag stödjer dem i det beslutet. Det saknas en genomtänkt plan för att få godkännande och de köpare som presenterades var tveksamma enligt myndigheternas bedömning.

Det är oerhört utmanande att fokusera och driva den löpande verksamheten samtidigt som vi lägger ner stora delar av vår dagliga tid på att förbereda avyttringar. Jag är stolt över att vi lyckats så pass bra i andra kvartalet. Vi tappade något mot marknaden men det gjorde vi under oerhört utmanande förhållanden. Vi har fortsatt investera i samtliga strategiska projekt. Haldex starka kultur och lojala medarbetare har bidragit till att vi inte hittills inte tappat fler medarbetare än vad vi gjort, men oron i organisationen är tydlig. Det kommer vara svårt att driva bolaget framgångsrikt i den nuvarande situationen länge till. Samtidigt är jag övertygad om att det långsiktiga värdet av Haldex har förstärkts. Vår position som utmanare på marknaden värderas högt av våra kunder och den produktportfölj som vi nu vidareutvecklar, kan bli en väsentligt del av det teknologiskiftet som fordonsindustrin står inför, med bland annat självkörande fordon – där naturligtvis bromsfunktionaliteten blir en mycket viktig del av lösningen.

Haldex under 2017

Budsituationens påverkan är fortsatt svårbedömd. Även om det finns positiva tecken på marknaden väljer vi att behålla vår tidigare prognos för helåret: Bedömningen av 2017 är ett år där marknaden kan nå förra årets nivå men osäkerheten om Haldex situation gör det svårt för Haldex att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av uppköpsprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016.”

Åke Bengtsson
Tillförordnad VD & Koncernchef

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Tisdagen den 18 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2017

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 426 92

UK: +44 203 00 898 09

US: +1 855 831 59 46

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, Tillförordnad VD & Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande den 18 juli 2017, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.